Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Petržalský domov seniorov
Sídlo:
Rusovská 58, 85101 Bratislava-Petržalka
IČO:
30775205
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
05.11.2014
Koniec kontroly
30.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Petrzalsky domov seniorov_059_2014_1080_1080.pdf
Veľkosť: 213 KB, Dátum zverejnenia: 30.11.2014

KA-080/2012/1110

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Číslo kontrolnej akcie
KA-080/2012/1110
Účel
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Začiatok kontroly
26.02.2012
Koniec kontroly
09.04.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť