Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ratková
Sídlo:
Ratková 1, 98265 Ratková
IČO:
00318990
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
21.01.2015
Koniec kontroly
12.02.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Ratkova_015_2015_1130_1070.pdf
Veľkosť: 128 KB, Dátum zverejnenia: 12.02.2015

KA-089/2012/1110

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Číslo kontrolnej akcie
KA-089/2012/1110
Účel
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Začiatok kontroly
02.10.2012
Koniec kontroly
29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Ratkova_089_2012_1110_1070_pre publikovanie.pdf
Veľkosť: 302 KB, Dátum zverejnenia: 29.11.2012

Späť