Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
Sídlo:
Poštový priečinok 72 0, 91865 Hrnčiarovce nad Parnou
IČO:
00738263
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-001/2014/1130

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2014/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
16.07.2014
Koniec kontroly
30.07.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_UVTOS Hrnciarovce_KA-001_2014_1130_1130.pdf
Veľkosť: 208 KB, Dátum zverejnenia: 30.07.2014

KA-057/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu v rámci plnenia programu „Väzenstvo“ a vytvárania podmienok na plnenie podprogramu „Zamestnávanie odsúdených vo vedľajšom hospodárstve“.
Číslo kontrolnej akcie
KA-057/2013/1030
Účel
Preveriť hospodárnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na vytváranie podmie
Začiatok kontroly
28.05.2013
Koniec kontroly
19.08.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_UVTOS Hrnciarovce_KA-057/2013/1030_1130.pdf
Veľkosť: 354 KB, Dátum zverejnenia: 19.08.2013

Späť