Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo:
Sládkovičova 80, 97405 Banská Bystrica
IČO:
00738328
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-057/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu v rámci plnenia programu „Väzenstvo“ a vytvárania podmienok na plnenie podprogramu „Zamestnávanie odsúdených vo vedľajšom hospodárstve“.
Číslo kontrolnej akcie
KA-057/2013/1030
Účel
Preveriť hospodárnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na vytváranie podmie
Začiatok kontroly
04.06.2013
Koniec kontroly
15.08.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_UVTOS BB_057_2013_1030_1070.pdf
Veľkosť: 22 MB, Dátum zverejnenia: 15.08.2013

Späť