Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo:
Šrobárova 2, 04180 Košice-Staré Mesto
IČO:
00397768
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-028/2023/1140

Využitie výskumných inštitúcií pri riešení hrozieb pandémie
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2023/1140
Účel
Preveriť dodržiavanie zmluvy o NFP a všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní verejných zd
Začiatok kontroly
11.06.2023
Koniec kontroly
22.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-021/2018/1030

Vedecké parky a výskumné centrá
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2018/1030
Účel
Preveriť dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, zabezpečenie udržateľnosti projektov a
Začiatok kontroly
30.09.2018
Koniec kontroly
21.03.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2017/1031

Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2017/1031
Účel
Preveriť zdroje financovania, hospodárenie s finančnými prostriedkami, stav a nakladanie s nehnuteľn
Začiatok kontroly
06.09.2017
Koniec kontroly
14.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
26.05.2013
Koniec kontroly
16.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_UPJS v Kosiciach_060_2013_1030_1090.pdf
Veľkosť: 620 KB, Dátum zverejnenia: 16.10.2013

KA-009/2010/0006

Kontrola programov, resp. nástrojov zameraných na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2010/0006
Účel
Začiatok kontroly
09.05.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-012/2009/0008

Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje.
Číslo kontrolnej akcie
KA-012/2009/0008
Účel
Začiatok kontroly
07.07.2009
Koniec kontroly
20.08.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť