Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Sídlo:
Limbová 12, 83303 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
00165361
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-025/2021/1140

Systém rezidentského štúdia a faktory ovplyňujúce jeho realizáciu
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2021/1140
Účel
Preveriť nastavenie systému rezidentského štúdia a zistiť faktory, ktoré vplývali na jeho realizáciu
Začiatok kontroly
07.04.2021
Koniec kontroly
02.09.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2016/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy, územnej samosprávy a organizácií nimi založenými alebo zriadenými
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2016/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
26.04.2016
Koniec kontroly
21.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-073/2014/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly.
Číslo kontrolnej akcie
KA-073/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostri
Začiatok kontroly
18.11.2014
Koniec kontroly
10.12.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SZU_073_2014_1030 publ.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 10.12.2014

KA-051/2013/1030

Kontrola hospodárenia a kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia vybraných vysokých škôl za rok 2012.
Číslo kontrolnej akcie
KA-051/2013/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití verejných prostriedkov a na
Začiatok kontroly
19.05.2013
Koniec kontroly
11.07.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SZU_KA_051_2013_1030_1030 (1).pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 11.07.2013

Späť