Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Podolínec
Sídlo:
Námestie Mariánske 3, 06503 Podolínec
IČO:
00330132
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-058/2013/1100

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v mestách, ktoré nie sú sídlom okresu, v mestských častiach a v obciach s počtom obyvateľov nad 3 000.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2013/1100
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
26.08.2013
Koniec kontroly
20.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mesto Podolinec_058_2013_1100_1110.pdf
Veľkosť: 374 KB, Dátum zverejnenia: 20.11.2013

KA-009/2024/1063

Podpora zvyšovania kapacít materských škôl
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2024/1063
Účel
Prispieť k nastaveniu procesov na efektívne využívanie zdrojov z EŠIF a k napĺňaniu cieľov v oblasti infraštruktúry pre predprimárne vzdelávanie naprieč Slovenskom.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť