Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo:
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00681156
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-028/2022/1090

Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2022/1090
Účel
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami použitými na bezpečnostné služby.
Začiatok kontroly
14.06.2022
Koniec kontroly
12.12.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-026/2022/1140

Znižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2022/1140
Účel
Preveriť včasnosť a transparentnosť opatrení určených na znižovanie dopadov v súvislosti s pandémiou
Začiatok kontroly
04.05.2022
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-022/2021/1063

Vnútorný kontrolný systém vybraných výdavkov EŠIF v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2021/1063
Účel
Účelom kontroly bude preverenie vnútorného kontrolného systému v rozpočtovej kapitole MPSVaR SR s ci
Začiatok kontroly
08.03.2021
Koniec kontroly
27.07.2021
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-022/2020/1033

Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach ústredných orgánov štátnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2020/1033
Účel
Účelom KA bude preveriť, či ministerstvá vykazujú a zverejňujú údaje o vybraných položkách majetku a
Začiatok kontroly
07.06.2020
Koniec kontroly
22.10.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2020/1070

Komunitné centrá
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2020/1070
Účel
Zhodnotenie fungovania komunitných centier a ich podpory zo strany štátu
Začiatok kontroly
02.06.2020
Koniec kontroly
08.09.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2019/1032

Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2019/1032
Účel
Účelom kontrolnej akcie je zistiť objem finančných prostriedkov ktoré boli alokované na zabezpečenie
Začiatok kontroly
11.07.2019
Koniec kontroly
29.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-032/2019/1033

Systém výberu a správy odvodov sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2019/1033
Účel
Účelom KA je získať primerané uistenie, že výber a správa poistného a príspevkov na starobné dôchodk
Začiatok kontroly
24.06.2019
Koniec kontroly
29.04.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-028/2016/1030

Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu vo vybraných kapitolách na rok 2017.
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2016/1030
Účel
Overiť proces vypracovania návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2017, ktorá bude vykonaná na zákla
Začiatok kontroly
26.09.2016
Koniec kontroly
26.10.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2016/1060

Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020.
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2016/1060
Účel
Skontrolovať súlad vyhlásených výziev/vyzvaní so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z
Začiatok kontroly
28.06.2016
Koniec kontroly
30.10.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-044/2016/1060

Kontrola stavu vymáhania neoprávnených výdavkov v rámci štrukturálnych fondov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2016/1060
Účel
Skontrolovať, či systém riadenia, implementácie, kontroly a auditu zabezpečuje využívanie zdrojov ro
Začiatok kontroly
28.03.2016
Koniec kontroly
20.07.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2016/1030

Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2016/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými pr
Začiatok kontroly
07.02.2016
Koniec kontroly
01.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-014/2014/1021

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR v roku 2012 a v I. polroku 2013 vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2014/1021
Účel
Prekontrolovať splnenie, resp. plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom z predchádzajúcich
Začiatok kontroly
19.11.2014
Koniec kontroly
17.12.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR_014_2014_1021_1021.pdf
Veľkosť: 239 KB, Dátum zverejnenia: 17.12.2014

KA-053/2014/1030

Stanovisko NKÚ SR k návrhu rozpočtu vo vybraných kapitolách na rok 2015.
Číslo kontrolnej akcie
KA-053/2014/1030
Účel
Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu vybraných subjektov na rok 2015 v súvislosti s úlohou vyp
Začiatok kontroly
18.09.2014
Koniec kontroly
23.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-069/2014/1040

Kontrola efektívnosti riadenia vybraných operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2014/1040
Účel
Preveriť primeranosť systému riadenia a kontroly pri nakladaní s finančnými prostriedkami v rámci v
Začiatok kontroly
06.05.2014
Koniec kontroly
25.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Ministerstvo práce_ sociálnych vecí a rodiny_SR_KA-069_2014_1040_OP_ZaSI.pdf
Veľkosť: 762 KB, Dátum zverejnenia: 25.09.2014

KA-052/2014/1030

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu vybraných kapitol a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2014/1030
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečného účtu vybraných kapitol a overiť, či podávajú verný
Začiatok kontroly
02.03.2014
Koniec kontroly
27.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MPSVaR_KA-052_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 29.04.2014

KA-065/2012/1040

Kontrola mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebežného napĺňania cieľov vybraných operačných programov Národného strategického referenčného rámca programového obdobia 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2012/1040
Účel
Preveriť, či je náležite zabezpečený systém hodnotenia a monitorovania operačných programov NSRR, či
Začiatok kontroly
02.10.2012
Koniec kontroly
16.12.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

suhrnna sprava_065-2012_1040.pdf
Veľkosť: 414 KB, Dátum zverejnenia: 16.12.2012

KA-003/2011/0002

Kontrola cerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operacného programu Zamestnanost a sociálna inklúzia
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2011/0002
Účel
Začiatok kontroly
16.01.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-009/2010/0006

Kontrola programov, resp. nástrojov zameraných na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2010/0006
Účel
Začiatok kontroly
09.05.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
09.08.2009
Koniec kontroly
21.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2009/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2009/0001
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2009
Koniec kontroly
11.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-048/2009/0003

Kontrola pripravenosti na čerpanie a čerpania prostriedkov v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-048/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
22.02.2009
Koniec kontroly
11.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-004/2008/0004

Kontrola vybraných projektov zameraných na aktívnu politiku trhu práce realizovaných v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
03.08.2008
Koniec kontroly
13.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-026/2007/0004

Kontrola štrukturálnych fondov - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2007/0004
Účel
Začiatok kontroly
02.09.2007
Koniec kontroly
29.11.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-004/2007/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných rozpočtových kapitolách za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2007
Koniec kontroly
10.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-039/2023/1070

Sociálne podniky
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2023/1070
Účel
Analýzou fungovania sociálnych podnikov a prostredia, v ktorom pôsobia, poukázať na nedostatky, ktor
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-042/2012/1030

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol ÚV SR, MO SR, MV SR, MS SR, MPSVR SR, NS SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2012/1030
Účel
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol ÚV SR, MO SR, MV SR, MS SR, MPSVR SR, NS SR
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-040/2022/1033

Systém programového rozpočtovania v štátnej správe.
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2022/1033
Účel
preveriť účinnosť nastavenia systému programového rozpočtovania a jeho súlad s metodickým pokynom na
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť