Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Protimonopolný úrad SR
Sídlo:
Drieňová 24, 82603 Bratislava-Ružinov
IČO:
00699063
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-016/2023/1033

Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach vybraných kapitol štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2023/1033
Účel
Získanie primeraného uistenia o vernom, pravdivom a úplnom vykazovaní vybraných druhov majetku a záv
Začiatok kontroly
08.02.2023
Koniec kontroly
14.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

KA-049/2014/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR na rok 2015 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2014/1060
Účel
Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy pre potreby vypracov
Začiatok kontroly
22.09.2014
Koniec kontroly
26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2014/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2014/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR a prí
Začiatok kontroly
04.03.2014
Koniec kontroly
28.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Protimonopolný úrad SR_KA-046_2014_1060_na zverejnenie.pdf
Veľkosť: 136 KB, Dátum zverejnenia: 28.04.2014

KA-063/2013/1022

Kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR v roku 2011.
Číslo kontrolnej akcie
KA-063/2013/1022
Účel
Preverenie splnenia prijatých opatrení na kontrolou zistených nedostatkov.
Začiatok kontroly
11.02.2013
Koniec kontroly
14.02.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Protimonopolný úrad SR_KA-063_2013_1022_1022.pdf
Veľkosť: 463 KB, Dátum zverejnenia: 14.02.2013

KA-001/2011/1022

Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2011/1022
Účel
Preverenie hospodárenia a ochrany aktív organizácie v oblasti informačno-komunikačných technológií.
Začiatok kontroly
08.12.2011
Koniec kontroly
19.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-026/2008/0012

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2008/0012
Účel
Začiatok kontroly
09.11.2008
Koniec kontroly
07.01.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť