Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Skalka nad Váhom
Sídlo:
Skala 103, 91331 Skalka nad Váhom
IČO:
00311961
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-027/2017/1120

Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2017/1120
Účel
Získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových účastí boli vo významných aspek
Začiatok kontroly
08.05.2017
Koniec kontroly
20.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
21.05.2014
Koniec kontroly
20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Skalka nad Vahom_045_2014_1070_1120.pdf
Veľkosť: 430 KB, Dátum zverejnenia: 20.11.2014

Späť