Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Veľký Meder
Sídlo:
Komárňanská 9/207, 93201 Veľký Meder
IČO:
00305332
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-005/2022/1070

Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2022/1070
Účel
Posúdiť účinnosť opatrení prijatých obcami na poskytovanie služieb občanom v reakcii na pandémiu COV
Začiatok kontroly
02.06.2022
Koniec kontroly
27.10.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2017/1120

Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2017/1120
Účel
Získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových účastí boli vo významných aspek
Začiatok kontroly
09.03.2017
Koniec kontroly
30.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2011/0007

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí .
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2011/0007
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-025/2011/0004

"Kontrola systému registrácie daňových subjektov "
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2011/0004
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť