Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Hnúšťa
Sídlo:
Francisciho 74, 98101 Hnúšťa
IČO:
00318744
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-027/2022/1090

Športová infraštruktúra na základných školách
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2022/1090
Účel
Preveriť zabezpečenie obnovy športovej infraštruktúry ZŠ (rekonštrukcia a výstavba) samosprávou a je
Začiatok kontroly
02.02.2022
Koniec kontroly
15.03.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-021/2021/1070

Dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na úrovni obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2021/1070
Účel
Preveriť dostupnosť predprimárneho vzdelávania v obciach pre deti zo sociálne znevýhodneného prostre
Začiatok kontroly
10.08.2021
Koniec kontroly
25.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2017/1120

Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2017/1120
Účel
Získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových účastí boli vo významných aspek
Začiatok kontroly
19.03.2017
Koniec kontroly
18.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
15.03.2015
Koniec kontroly
09.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mesto Hnúšťa_005_2015_1070_1070 na publikovanie.pdf
Veľkosť: 153 KB, Dátum zverejnenia: 09.06.2015

KA-059/2011/0010

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2011/0010
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť