Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Dobšiná
Sídlo:
SNP 554, 04925 Dobšiná
IČO:
00328197
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-020/2018/1070

Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2018/1070
Účel
Zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ
Začiatok kontroly
02.07.2018
Koniec kontroly
25.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2017/1120

Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2017/1120
Účel
Získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových účastí boli vo významných aspek
Začiatok kontroly
03.04.2017
Koniec kontroly
08.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-074/2011/0013

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí .
Číslo kontrolnej akcie
KA-074/2011/0013
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť