Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Sídlo:
Junácka 1, 83291 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
00603317
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-027/2017/1120

Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2017/1120
Účel
Získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových účastí boli vo významných aspek
Začiatok kontroly
16.07.2017
Koniec kontroly
15.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-033/2016/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2016/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
24.05.2016
Koniec kontroly
18.08.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť