Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Štiavnické Bane
Sídlo:
Štiavnické Bane 1, 96981 Štiavnické Bane
IČO:
00321028
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-040/2017/1070

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2017/1070
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými predpismi a plnenie po
Začiatok kontroly
20.08.2017
Koniec kontroly
13.11.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť