Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Nesvady
Sídlo:
Obchodná 23, 94651 Nesvady
IČO:
00306606
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
08.09.2015
Koniec kontroly
08.11.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol Obec Nesvady.pdf
Veľkosť: 150 KB, Dátum zverejnenia: 08.11.2015

KA-016/2011/0003

"Následná kontrola implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol a auditov programov štrukturálnych fondov programového obdobia 2004-2006 "
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2011/0003
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-011/2011/0011

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí.
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2011/0011
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť