Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo:
Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica
IČO:
37828100
Právna forma:
Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)

Kontroly

KA-030/2023/1100

Majetok VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2023/1100
Účel
Preveriť hospodárenie s majetkom samosprávneho kraja.
Začiatok kontroly
15.06.2023
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-005/2020/1120

Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2020/1120
Účel
Preveriť nastavenie a spôsob zisťovania stavebno-technického stavu mostov ako aj účinnosť systému op
Začiatok kontroly
20.01.2021
Koniec kontroly
05.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2020/1140

VÚC - využívanie finančných prostriedkov a majetku
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2020/1140
Účel
Preveriť a zhodnotiť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri využívaní verejnýc
Začiatok kontroly
19.07.2020
Koniec kontroly
03.02.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2019/1140

Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2019/1140
Účel
Preveriť a zhodnotiť tvorbu a výkon vybraných verejných politík VÚC, t. j. ako ich VÚC tvorili, real
Začiatok kontroly
20.02.2019
Koniec kontroly
25.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-024/2018/1110

Sociálne služby pre seniorov
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2018/1110
Účel
Posúdiť a vyhodnotiť verejnú politiku v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre seniorov pobytov
Začiatok kontroly
02.04.2018
Koniec kontroly
30.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2015/1110

Hospodárenie samosprávnych krajov
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2015/1110
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
19.02.2015
Koniec kontroly
28.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_BBSK_003_2015_1110_1070 na publikovanie.pdf
Veľkosť: 268 KB, Dátum zverejnenia: 28.04.2015

KA-039/2013/1120

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu pozemných komunikácií v správe VÚC a úlohy z toho vyplývajúce pre VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2013/1120
Účel
Kontrolou preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť využitia prevedeného výnosu dane z motorovýc
Začiatok kontroly
19.02.2014
Koniec kontroly
16.06.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_BBSK_039_2013_1120_1070.pdf
Veľkosť: 297 KB, Dátum zverejnenia: 16.06.2014

KA-031/2012/1090

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2012/1090
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
Začiatok kontroly
05.02.2012
Koniec kontroly
26.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-061/2011/0010

Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne.
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2011/0010
Účel
Začiatok kontroly
31.01.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-050/2010/0001

Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009.
Číslo kontrolnej akcie
KA-050/2010/0001
Účel
Začiatok kontroly
07.02.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-033/2009/0005

Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
30.07.2009
Koniec kontroly
21.09.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-047/2008/0002

Kontrola hospodárenia úradov samosprávnych krajov a kontrola opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly vykonanej v roku 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-047/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
21.10.2008
Koniec kontroly
15.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2008/0002

Kontrola dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií verejnej správy pri zabezpečovaní ich pripravenosti za zavedenie eura v SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
17.06.2008
Koniec kontroly
14.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-001/2018/1140

Predbežná štúdia - vyššie územné celky ako tvorcovia vybraných politík
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2018/1140
Účel
Vypracovať predbežnú štúdiu ku kontrole vyšších územných celkov ako tvorcov vybraných verejných poli
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť