Aktuality

Projekt Kontrolórsky informačný systém ukončený ako prvý

Publikované: 19.12.2011


_


Projekt Kontrolórsky informačný systém ukončený ako prvý.Najvyšší kontrolný úrad SR slávnostne ukončil dňa 16.12.2011 dva významné projekty. Národný projekt Kontrolórsky informačný systém SR- Elektronické služby NKÚ SR bol prevzatý ako prvý národný projekt OPISu. Aj projekt „Moderný a flexibilný úrad – budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR časť 1. a časť 2.", ktorý je financovaný Európskou úniou z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a ktorý NKÚ SR realizoval od roku 2009, bol po jeho úspešnom priebehu v rovnaký deň ukončený. Slávnostného prevzatia a ukončenia oboch projektov sa zúčastnili čelní predstavitelia oboch hlavných dodávateľov, ako aj ďalší významní hostia, napr. generálny riaditeľ sekcie informatizácie Ministerstva financií SR. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský odovzdal ďakovné listy zástupcom dodávateľov, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu oboch projektov."ProjektNajvyšší kontrolný úrad SR venuje mimoriadnu pozornosť rozvoju zručnosti a odborných znalosti zamestnancov Od roku 2009 bol na Najvyššom kontrolnom úrade SR realizovaný projekt s názvom „Moderný a flexibilný úrad – budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR". Hlavnými aktivitami projektu boli kurzy a semináre zamerané na rozvoj odbornej spôsobilosti zamestnancov NKÚ SR - najmä kontrolórov, ale aj na rozvoj tzv. mäkkých zručností. Zvýšenie výkonnosti, zodpovednosti a motivácie pracovníkov úradu prostredníctvom posilnenia ich vedomostí, zručností a výmeny skúseností s odborníkmi v partnerských inštitúciách EUROSAI napr. prostredníctvom stáží, bol hlavným cieľom tohto projektu, ktorý bol naplnený."NKÚZa účelom zvýšenia intenzity a efektívnosti práce NKÚ SR implementoval Národný projekt „Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR- Elektronické služby NKÚ SR". Jeho cieľom je implementácia elektronických služieb NKÚ SR prostredníctvom zavedenia nového informačného systému na podporu procesov NKÚ SR. Realizáciou projektu chce úrad prispieť k cieľom Stratégie informatizácie spoločnosti, a to najmä k zvýšeniu spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou, elektronizácii verejnej správy, zefektívneniu a zvýšeniu výkonnosti a kompetentnosti verejnej správy."Realizáciou
Mgr. Lenka Ištvánová

riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou