Aktuality

Predseda NKÚ SR „vyslancom“ podpory projektom Peer review

Publikované: 27.02.2012


_


Predseda NKÚ SR „vyslancom" podpory projektom Peer reviewGenerálny sekretár EUROSAI (európska organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií) Manuel Núnez Pérez, zároveň prezident Účtovného dvora Španielska, vo svojom liste adresovanom všetkým najvyšším kontrolným inštitúciám (NKI) v Európe, členom EUROSAI v mene Podvýboru INTOSAI pre podporu najlepších postupov a zaručenia kvality cez dobrovoľné projekty Peer Reviewzdôrazňuje výhody realizácie projektov medzinárodného nezávislého posúdenia najvyššími kontrolnými inštitúciami - Peer Review. Upozorňuje na dôležitosť externých hodnotení NKI formou Peer Review, nabáda k výkonu tohto externého hodnotenia a zdôrazňuje výhody, ktoré môžu NKI výkonom projektu Peer Review získať. Tento oznam bol okrem Európy adresovaný aj ostatným sekretariátom regionálnych pracovných skupín INTOSAI (medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií) a dostane sa do rúk všetkým najvyšším predstaviteľom NKI na svete.V tejto súvislosti boli niektorí významní najvyšší predstavitelia NKI vo svete, ktorí majú skúsenosti s Peer review, požiadaní podvýborom INTOSAI, aby sa stali „vyslancami" podpory projektom Peer Review a svojimi vyjadreniami šírili myšlienku Peer review a podporovali ich vykonávanie.Stali sa nimi:
  • Dr. Josef Moser, prezident BRH Rakúska, Generálny sekretár INTOSAI


  • Mikhel Oviir, hlavný audítor NKI Estónska


  • Víctor Caldeira, prezident EDA


  • Prof. Dr. Dieter Engels, prezident BRH Nemecka


  • Saskia J. Stuiveling, prezidentka NKI Holandska


  • Jacek Jezierski, prezident NKI Poľska


  • Kurt Grúter, hlavný audítor NKI Švajčiarska


  • Ján Jasovský, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR


  • Claes Norgren, hlavný audítor NKI Švédska


  • Gene Dodaro, hlavný audítor NKI USANajvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky sa medzinárodnému nezávislému posúdeniu Peer review podrobil v uplynulom roku, aby si overil úspešnosť a správnosť nastavenia procesov, ktoré NKÚ SR skvalitnil a zefektívnil v poslednom období. Nezávislé posúdenie z externého prostredia poskytlo okrem iného obraz o implementácii medzinárodných  kontrolných štandardov, celkovej správnosti úprav a realizácie vnútorných postupov a umožnilo získať odporúčania na ich zdokonalenie. Hlavnou témou a zároveň účelom projektu bolo posúdiť súlad aktualizovanej Koncepcie rozvoja NKÚ SR s poslaním modernej najvyššej kontrolnej inštitúcie so zameraním na jej kľúčovú činnosť – kontrolnú činnosť (jej plánovanie, príprava, výkon a samotná realizácia). Hodnotiteľmi týchto činností boli zástupcovia najvyšších kontrolných inštitúcií Spojeného kráľovstva, Slovinska, Estónska, Poľska. NKÚ SR je prvou najvyššou kontrolnou inštitúciou, ktorá bola hodnotená podľa štandardu ISSAI k medzinárodnému nezávislému posúdeniu. Projekt bol ukončený v uplynulom roku podpisom záverečnej Správy z Peer Review čelnými predstaviteľmi zúčastnených najvyšších kontrolných inštitúcií na VIII. kongrese EUROSAI v Lisabone v júni 2011. Správa z Peer Review obsahovala odporúčania s cieľom zdokonalenia činností Najvyššieho kontrolného úradu SR. Tieto boli následne implementované do praxe NKÚ SR za účelom zlepšenia jeho postupov a činností, ktoré v konečnom dôsledku prispejú k zvýšeniu kvality a úrovne úradu ako celku. Správa o výsledkoch Peer Review spolu s odporúčaniami medzinárodného tímu hodnotiteľov bola zaslaná predstaviteľom Národnej rady SR, vlády SR, EÚ, ako aj partnerským NKI a je publikovaná v anglickom a slovenskom jazyku na webovom sídle úradu.Výroky „vyslancov" podpory projektom Peer review nájdete tu (.pdf / 227kB).
Mgr. Lenka Ištvánová

riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou