Aktuality

Predseda NKÚ SR na Výbore NR SR pre financie a rozpočet

Publikované: 29.02.2012


_


Predseda NKÚ SR na Výbore NR SR pre financie a rozpočetNajvyšší kontrolný úrad SR otvoril dňa 20.02.2012 Kontrolu plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR, postupu Finančnej správy SR pri správe daní a kontrolu plnenia opatrení. S čiastkových protokolom o výsledku tejto kontroly bola  27.02.2012 oboznámená poverená prezidentka Finančného riaditeľstva SR. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský sa v pondelok 27.02.2012 zúčastnil rokovania Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet, ktorý informoval o tejto kontrole. Členovia výboru vyjadrili uznanie a úctu voči práci Najvyššieho kontrolného úradu SR za promptné a odborné zistenia.Najvyšší kontrolný úrad SR monitoroval proces zlučovania daňovej a colnej správy už v predošlom období a program UNITAS je jednou z tém v Stratégii kontrolnej činnosti úradu, o ktorej jeho predseda na pôde Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet záverom minulého roka informoval.Vzhľadom na naliehavosť vzniknutej situácie v oblasti stability Finančnej správy Slovenskej republiky, funkčnosti nástrojov využívaných pre správu daní a zvažujúc závery z rokovania Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet zo dňa 16.2.2012 sa Najvyšší kontrolný úrad SR rozhodol urýchliť termín a rozšíriť predmet plánovanej kontroly. Predseda NKÚ SR o nových postupoch v kontrole výbor informoval a  oboznámil ho s koncepčne úplne novým plánom kontroly, ktorý členovia výboru všetkými hlasmi schválili.Najvyšší kontrolný úrad SR aplikáciou štandardov INTOSAI, realizáciou projektu Moderný a flexibilný úrad časť 1 a časť 2, absolvovaním nezávislého medzinárodného posúdenia Peer Review, získaním certifikátu riadenia kvality „Efektívny používateľ modelu CAF", absolvovanými stážami v zahraničí, vybudovaním nového Kontrolórskeho informačného systému a aplikáciou najmodernejších pracovných postupov v oblasti kontroly preukázal, že patrí k najmodernejším najvyšším kontrolným inštitúciám v Európe, čoho dôkazom je vykonanie tejto mimoriadne náročnej kontroly nielen v oblasti správy daní, ale aj v oblasti informačných systémov v priebehu niekoľkých pracovných dní.
Mgr. Lenka Ištvánová

riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou