Aktuality

Odborný seminár o spolupôsobení NKÚ SR v boji proti korupcii

Publikované: 13.02.2012


_


Odborný seminár o spolupôsobení NKÚ SR v boji proti korupciiNajvyšší kontrolný úrad SR zorganizoval dňa 8.2.2012 odborný seminár zameraný na formovanie účasti NKÚ SR v boji proti korupcii. Otvoril ho predseda NKÚ SR doc. Ing. Ján Jasovský, PhD., ktorý vo svojom úvodnom slove hovoril o aktivitách najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) v tejto oblasti a poukázal na potrebu diskusie a výmeny skúseností. Podpredsedníčka NKÚ SR  Ing. Zora Dobríková, ktorá túto oblasť odborne zastrešuje, poukázala na nutnosť nanovo definovať úlohy NKI v boji proti korupcii a prijať opatrenia nadväzujúce na  Strategický plán boja proti korupcii v SR. Protikorupčné opatrenia implementované v jednotlivých oblastiach, kompetencie, skúsenosti a poznatky v oblasti boja proti korupcii prezentovala štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Mária Kolíková,  generálna riaditeľka sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR Ing. Mária Kompišová, mjr. JUDr. Marián Geleta, zástupca riaditeľa Úradu boja proti korupcii PZ SR, zástupcova českého Najvyššieho kontrolného úradu Ing. Stanislav Koucký, vrchný riaditeľ sekcie kontroly a Mgr. Irena Nováčková, kontrolórka, ako aj Ing. Vladimír Laššák, riaditeľ expozitúry Najvyššieho kontrolného úradu SR Banská Bystrica."OdbornýÚčastníci odborného seminára sa zhodli na formulácii oblastí, do ktorých budú smerovať opatrenia na zabezpečenie boja proti korupcii v činnosti NKÚ SR, pričom ako prvoradú podmienku uviedli zachovaniea rešpektovanie nezávislosti Najvyššieho kontrolného úradu SR. Následne môže napomáhať ďalším orgánom pôsobiacim v boji proti korupcii, najmä v preventívnej oblasti. Na to je nevyhnutné vzdelávať v tejto oblasti svojich zamestnancov, aktualizovať ich Etický kódex a prispôsobovať tomuto cieľu aj kontrolnú činnosť. V tejto súvislosti Najvyšší kontrolný úrad SR zapracuje do stratégie zamerania svojej kontrolnej činnosti aj témy hodnotené ako rizikové v oblasti korupcie  a naďalej bude spolupracovať s orgánmi pôsobiacimi v tejto oblasti, aj na medzinárodnej úrovni. Zároveň NKÚ SR prijal výzvu aktívne pôsobiť na zvyšovanie kvality kontroly ostatných kontrolných orgánov, najmä vnútorných kontrolných mechanizmov a zvyšovať účinnosť kontroly aj navýšením počtu kontrol zameraných na plnenie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcimi kontrolami."Odborný"Odborný
Mgr. Lenka Ištvánová

riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou