Aktuality

Člen Európskeho dvora audítorov za Slovenskú republiku prezentoval na NKÚ SR

Publikované: 29.11.2011


_


Člen Európskeho dvora audítorov za Slovenskú republiku prezentoval na NKÚ SRTak ako minulý rok, aj tohto roku, 23. novembra 2011, navštívil  Najvyšší kontrolný úrad SR člen Európskeho dvora audítorov (EDA) za Slovenskú republiku doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD., aby prezentoval Výročnú správu Európskeho dvora audítorov o plnení rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2010. Ladislava Balka sprevádzal  vedúci jeho Kabinetu JUDr. Branislav Urbanič. Po ich privítaní predsedom NKÚ SR Jánom Jasovským informovali zamestnancov NKÚ SR o povinnostiach a zodpovednosti Európskeho dvora audítorov pri vypracovaní tejto správy, ktorú prezentoval prezident Európskeho dvora audítorov Vítor Caldeira 15. novembra 2011 na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu."ČlenLadislav Balko predstavil vyhlásenie o dôveryhodnosti k spoľahlivosti účtovnej závierky a správnosti príslušných transakcií poskytnuté Európskemu parlamentu a Rade, ktoré sa opiera o výsledky práce Európskeho dvora audítorov podrobne opísané v správe. Informoval o hlavných zisteniach a záveroch výročnej správy a predstavil aj niekoľko zmien a novôt v tvorbe a rozdelení jej jednotlivých častí. Venoval sa aj prehľadu zistení a chybovosti podľa jednotlivých kapitol. Člen EDA za Slovenskú republiku spolu s vedúcim svojho Kabinetu informovali aj o praktických príkladoch z vykonaných auditov a odpovedali na otázky pracovníkov NKÚ SR. V závere svojho vystúpenia Ladislav Balko ponúkol možnosť koordinácie pri tvorbe koncepcie rozvoja EDA a NKÚ SR."ČlenÚrad vždy úzko spolupracoval s Európskym dvorom audítorov a každé takéto stretnutie, v tomto roku už druhé, je pre úrad prínosom. Preto NKÚ SR víta možnosť pripraviť v roku 2012 spoločný pracovný seminár s EDA, ktorý by prispel k skvalitneniu kontrolnej činnosti úradu.
Mgr. Lenka Ištvánová

riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou