Aktuality

Späť

Na NKÚ SR sa bude konať workshop Nové smery v kontrole

Na NKÚ SR sa bude konať workshop Nové smery v kontrole

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky pripravil Strategický zámer kontrolnej činnosti na roky 2012 – 2014,ktorý odzrkadľuje aj závery a odporúčania medzinárodných organizácií najvyšších kontrolných inštitúcií sveta i Európy (INTOSAI, EUROSAI), Kontaktného výboru najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie a Európskeho dvora audítorov. Jeho zámery a vízie boli predložené ajna verejnú oponentúru štátnym a vedeckým inštitúciám, vysokým školám i podnikateľským subjektom. Zároveň boli tematické časti Plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2012 prezentované vecne príslušným výborom Národnej rady Slovenskej republiky a Strategický zámer kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2012 – 2014 bol predložený gestorskému Výboru NR SR pre financie a rozpočet, ktorý  ho bez pripomienok jednomyseľne prijal.

K tvorbe strategického zámeru a plánu kontrolnej činnosti pristupuje úrad výrazne inovatívne a vychádza z nových postupov a poznatkov získaných z medzinárodného posúdenia NKÚ SR – peer review, uplatnenia metodiky modelu hodnotenia kvality CAF, aj nových vedomostí získaných z rozsiahleho vzdelávania zamestnancov. Uplatnil aj nové postupy vyplývajúce z implementácie Kontrolórskeho informačného systému.

NKÚ SR v súčasnosti pripravuje aktualizáciu svojho strategického zámeru a jeho premietnutie na roky 2013 až 2015. Cieľom je zameriavať svoju pozornosť na celospoločensky významné témy, vrátane problémových systémových otázok hospodárenia s verejnými financiami spojených s riešením problémov hospodárskej krízy.

V tejto súvislosti NKÚ SR  vyhľadáva a analyzuje oblasti s významnou potrebou výkonu kontroly. Preto oslovil ministrov všetkých rezortov, Úrad vlády Slovenskej republiky i hlavných kontrolórov VÚC a pozval ich zástupcov, zodpovedných za riadenie kontroly na workshop, ktorý sa uskutoční  26. 06. 2012, o 9.00 h v priestoroch úradu.  NKÚ SR na ňom  oboznámi zúčastnených so svojimi zámermi v oblasti kontrolnej činnosti, novými poznatkami a vývojom v oblasti teórie kontroly, ktoré získali zástupcovia úradu v rámci pracovných skupín INTOSAI a EUROSAI. Diskutovať sa bude najmä o významných oblastiach kontroly a pôjde aj o hľadanie spoločných prienikov zamerania kontrolnej činnosti týchto štátnych orgánov, aby boli ich kapacity využité čo najefektívnejšie. 

Mgr Lenka Ištvánová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou