Aktuality

Zodpovedné inštitúcie nedostatočne konajú pri kontrole EÚ projektov

Bratislava 6. apríla 2020 – V projektoch Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) riadiaci ani sprostredkovateľský orgán nedokázali odhaliť nesprávne nastavené hodnoty merateľných ukazovateľov nielen pri schvaľovaní projektov, ale ani pri ich realizácii. Dodržiavanie merateľných cieľov je pritom priamo úmerne spojené s efektívnosťou a účelnosťou použitia európskych i národných zdrojov. Ak realizátor projektu nenaplní zadefinované ukazovatele hrozí, že nielen on, ale aj štát bude sankcionovaný. Nedostatky v nastavení pravidiel monitorovania a vnútornej kontroly zistil Najvyšší kontrolný úrad SR pri preverovaní procesov v rámci projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Kontrola preverila 14 prijímateľov nenávratného finančného príspevku a dve ministerstvá. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP a Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI). U obidvoch ministerstiev kontrola upozornila na nedodržiavanie lehôt stanovených v riadiacej dokumentácii, najmä pri kontrole verejného obstarávania alebo pri spracovávaní výsledkov finančnej kontroly. Nedodržiavanie lehôt riadiacim alebo sprostredkovateľským orgánom pritom spomaľuje a následne ohrozuje realizáciu projektov. Zvyšuje sa tým tiež riziko nevyčerpania európskych prostriedkov, alebo sankcionovanie nielen prijímateľov, ale aj samotného štátu zo strany Európskej komisie.

 

Chyby pri monitorovaní a kontrole projektov IROP  

Kontrolované projekty IROP boli zamerané na rozširovanie kapacít materských škôl, ich obnovu a modernizáciu. Za najzávažnejšie zistenia národní kontrolóri považujú fakt, že ani rezort pôdohospodárstva ako riadiaci orgán a rovnako ani Trnavský samosprávny kraj ako sprostredkovateľský orgán, neidentifikovali nedostatky pri nastavení hodnôt merateľných ukazovateľov. Merateľné ciele pritom boli zamerané okrem iného na zníženie ročnej spotreby energie vo verejných budovách, zníženie emisií skleníkových plynov či zvýšenie existujúcich kapacít podporených materských škôl.

Chyby v nastavených ukazovateľoch sa týkali nesprávne stanovených ako i cieľových a dosiahnutých hodnôt. Zo siedmich preverených projektov až v piatich prípadoch kontrolóri odhalili nedostatočnú kontrolu projektov a nedostatočné odborné hodnotenie predložených žiadosti o získanie nenávratného príspevku. Na základe záverov z kontroly na mieste existuje riziko, že nesprávne určené hodnoty záväzných merateľných ukazovateľov sa môžu vyskytovať aj v ďalších projektoch.

Celkový objem prostriedkov na Integrovaný regionálny operačný program (IROP) na roky 2014 – 2020 z finančných zdrojov EÚ predstavuje sumu takmer 1,7 mld. eur. Ku koncu októbra minulého roku, kedy bola zo strany národnej autority pre externú kontrolu ukončená kontrolná akcia, bolo z celkovej sumy vyčerpaných len 278 mil. eur, čo je približne 16,5 percenta. Do konca programového obdobia je tak potrebné čerpať ešte viac ako 1,4 mld. eur, čo indikuje významné riziko súvisiace s možným nedočerpaním, resp. prepadnutím významnej finančnej pomoci EÚ pre Slovensko.  

 

Dobrú prax možno hľadať v rezorte hospodárstva  

V rezorte hospodárstva boli prijímateľmi príspevkov v kontrolovaných projektoch programu Výskum a Inovácie (VaI) malé a stredné podniky, ktoré chceli posilniť svoju konkurencieschopnosť, zlepšiť technologickú a inovačnú úroveň. Zo siedmich preverených projektov zistila kontrola nedostatky len u jedného prijímateľa. Ministerstvo hospodárstva ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program výskum a inovácie malo vypracovaný jasný metodický postup pre overovanie poskytnutia nenávratného finančného príspevku, pričom kontrola dodržiavania záväzných cieľov prebiehala priebežne, v jednotlivých fázach projektu.

Kontrolóri takýto postup považujú za príklad dobrej praxe a odporúčajú inšpirovať sa ním aj v iných rezortoch. Týmto postupom sa zvyšuje prehľadnosť a jednotnosť procesov tak u prijímateľa príspevku, ako aj u riadiaceho či sprostredkovateľského orgánu. Priebežné monitorovanie a aktívna interná kontrola bezpochyby prispievajú aj k zníženiu chybovosti v jednotlivých fázach realizácie či udržateľnosti projektu.

Celkový objem prostriedkov za dve prioritné osi Operačného programu Výskum a inovácie na roky 2014 – 2020 zo zdrojov Európskej únie, ktoré sú plne v zodpovednosti ministerstva hospodárstva, presahujú sumu  401 miliónov eur. Ku koncu októbra 2019 z nej bolo vyčerpaných cez 78 miliónov eur, čo predstavuje takmer 20 percent. Do konca roka 2023 z celkovej alokácie ostáva vyčerpať bezmála 323 miliónov eur.

Infografika - EŠIF

PRÍLOHA

 

Tabuľka 1 – Stav čerpania prostriedkov za IROP podľa prioritných osí

Integrovaný regionálny OP

Alokácia 2014 - 2020 EÚ zdroj (v mil. eur)

Čerpanie z alokácie (v mil. eur)

Ostáva čerpať z alokácie do 31.12.2023 (v mil. eur)

Podiel čerpania na alokácii (v %)

Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regionóch

409,2

44

365,2

10,76

Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

740,3

48,6

691,7

6,57

Prioritná os 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

194,1

11,4

182,7

5,89

Prioritná os 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

198,8

141

57,8

70,93

Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

95,4

5,5

89,9

5,73

Prioritná os 6 - Technická pomoc

62

26,7

35,3

43,09

Spolu

1 699,8

277,2

1 422,6

16,31

 

 

 

Tabuľka 2 – Čerpanie prostriedkov za OP VaI podľa prioritných osí

 

Prioritná os 3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov

Prioritná os 4 - Rozvoj konkurencieschopných malých a stredných podnikov v BA kraji

Alokácia 2014 - 2020 EÚ zdroj (v mil. eur)

376,4

24,6

Čerpanie z alokácie EÚ zdroj (v mil. eur)

72,8

5,3

Ostáva vyčerpať (v mil. eur)

303,6

19,4

Podiel čerpania na alokácii 2014 - 2020 (v %)

19,3

21

 

Podrobné výsledky v záverečnej správe z kontroly Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF (pdf, 410 kB) 

None

Zdielať: