Aktuality

Závery stretnutia Kontaktného výboru na tému Energetická politika EÚ a klíma

Výročné stretnutie Kontaktného výboru usporiadal a predsedal mu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v dňoch 20. a 21. októbra 2016. Stretnutie sa konalo v čase slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Vedúci predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) Albánska, bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Čiernej Hory, Srbska a Turecka, ako aj zástupcovia sekretariátu EUROSAI sa zúčastnili na stretnutí ako aktívni pozorovatelia.

Kontaktný výbor na tému "Energetická politika EÚ a klíma"
Čelní predstavitelia Najvyšších kontrolných inštitúcií počas Kontaktného výboru Bratislava 2016.

 

Seminár o energetickej politike EÚ a klíme

Hlavnú tému stretnutia predstavovala energetická politika EÚ a klíma. Cieľom seminára bolo zvýšiť povedomie o výzvach a príležitostiach vyplývajúcich z realizácie energetickej politiky EÚ, pokiaľ ide o kontrolu a zodpovednosť. Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič vo svojom video príhovore ocenil pokračujúcu prácu Európskeho dvora audítorov na situačnej správe o stave energetiky a klímy a zdôraznil, že národné NKI sú tiež kľúčovými partnermi Európskej komisie, pretože ich pripomienky a odporúčania môžu prispieť k zlepšeniu finančného riadenia a k dobrej správe na národnej i európskej úrovni.

Najvyššie kontrolné inštitúcie Francúzska, Švédska, Poľska, Dánska, Nemecka, Českej republiky, Portugalska a Európskeho dvora audítorov sa podelili o svoje skúsenosti a poznatky z kontroly v tejto oblasti.  

Kontaktný výbor konštatoval, že otázky energetiky a klímy predstavujú kľúčové strategické výzvy pre EÚ a jej členské štáty. Tieto úlohy vyžadujú zásah príslušných orgánov EÚ a  členských štátov, ako aj kontrolnú prácu národných najvyšších kontrolných inštitúcií a Európskeho dvora audítorov.

Členovia Kontaktného výboru sa ďalej zhodli na tom, že len spoločnou prácou môžu NKI čo najefektívnejšie riešiť tieto dôležité prierezové otázky. Prostredníctvom svojej práce, vedomostí a skúseností môžu verejní kontrolóri relevantne a konštruktívne prispieť k splneniu cieľov EÚ v oblasti energetiky a klimatickej stratégie vrátane jej cieľov pre roky 2020, 2030, s výhľadom do roku 2050 a k splneniu Parížskej dohody o zmene klímy COP 21.

Seminár Kontaktného výboru venovaný tejto téme ukázal, že mnoho NKI už vykonalo značné množstvo kontrolórskej práce v problematike energetickej efektívnosti, obnoviteľnej energie a energetickej bezpečnosti a tieto témy majú aj naďalej zásadný význam pre prácu NKI. Navyše tu existuje potenciál pre ďalšie práce súvisiace s inováciami v oblasti energetiky, integrácie európskych energetických trhov, meranie, monitorovanie a nahlasovanie emisií skleníkových plynov a prispôsobenie sa zmene klímy.

Kontaktný výbor uvítal ochotu NKI vymieňať si informácie a výsledky kontrol v oblasti energetiky a klímy a navrhol, aby bola práca príslušných pracovných skupín INTOSAI a EUROSAI tiež vzatá do úvahy. Zároveň uvítal pripravenosť Siete pre kontrolu stratégie Európa 2020 zahrnúť túto tému do svojich aktivít. Ocenil a prijal ponuku NKÚ SR usporiadať seminár s cieľom vymieňať si skúsenosti a diskutovať o konkrétnych poznatkoch z kontroly a ponuku  Európskeho dvora audítorov usporiadať stretnutie na identifikovanie nedostatkov a rizík vo vzťahu ku kontrole prierezových otázok energetiky a klímy.

Ostatné prerokované záležitosti

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky zhrnul prácu vykonanú v uplynulom roku rôznymi pracovnými skupinami, účelovými pracovnými skupinami a sieťami NKI Kontaktného výboru. NKI Srbska poskytla informácie o činnosti siete NKI krajín kandidujúcich na členstvo v EÚ a potenciálnych kandidátskych krajín.

NKI Lotyšska mala prezentáciu o kontrole týkajúcej sa presunu prístavných činností z historického centra Rigy. NKI Holandska informovala o svojej pokračujúcej práci v oblasti bezpečnosti výrobkov, konkrétne výrobkov s označením CE.

Kontaktný výbor tiež podporil návrh na aktualizáciu kontrolných otázok a príručky na kontrolu verejného obstarávania. Ďalšie stretnutie Kontaktného výboru usporiada Európsky dvor audítorov, ktorý mu bude zároveň predsedať.

Zdielať: