Aktuality

Vzdelaní zamestnanci sú základom profesionálneho výkonu nezávislej kontroly

Bratislava 13. januára 2023 – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR bude užšie spolupracovať s akademickou obcou. Na to, aby výsledky auditov NKÚ garantovali vysoko odborne spôsobilí kontrolóri, je nevyhnutné správne nastaviť metodiku ich práce a inšpirovať sa úspešnými kontrolnými inštitúciami vo svete. K tomuto cieľu chce úrad dospieť aj užšou spoluprácou so slovenskými univerzitami. Memorandum o spolupráci má podpísané s viacerými z nich, napríklad s Univerzitou Komenského v Bratislave, Žilinskou univerzitou v Žiline či Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Práve s predstaviteľmi poslednej z nich dnes rokoval predseda národných kontrolórov Ľubomír Andrassy, ktorý chce čo možno najväčšiu kvalitu a profesionalitu práce zamestnancov dosiahnuť cez cielené a systematické vzdelávanie.

Foto Predseda NKÚ Ľ. Andrassy rokoval s predstaviteľmi Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

„Toto je jedným z rozhodujúcich cieľov na najbližšie trojročné obdobie. Som presvedčený, že preukázanie toho, že NKÚ je národnou autoritou, je ukryté v jasnom a vysoko profesionálnom systéme vzdelávania a v systéme, ktorý nezávisí len od odbornosti kolegov z úradu, ale aj od participácie na vzdelávaní zo strany odborníkov zo slovenskej alebo aj zahraničnej akademickej obce,“ uviedol šéf NKÚ. Z tohto dôvodu úrad nadviaže na národný projekt zvyšovania odborných zručností zamestnancov, ktorý realizoval v období rokov 2018 až 2020. Na tomto projekte, financovanom z európskych zdrojov, participovali profesori zo slovenských vysokých škôl.

„Ukázalo sa, že cielené, systematické vzdelávanie za účasti externých špecialistov je výrazným krokom vpred. Aj preto dnes oživujeme memorandové partnerstvá so slovenskými univerzitami a ponúkame im spoluprácu, ktorá môže byť obojstranne prospešná,“ myslí si Ľ. Andrassy. NKÚ chce akademickej obci ponúknuť konkrétne praktické skúsenosti zo štátnej a verejnej správy. Na druhej strane akademická obec dokáže kontrolórom poskytnúť najnovšie poznatky a pohľady nielen na otázky finančného riadenia, efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami, ale aj merania výkonnosti. Je totiž nevyhnutné, aby nielen súkromný sektor, ale aj štátne inštitúcie boli schopné preukázať, ako boli vynakladané verejné financie na ich činnosť a či boli použité hospodárne a účelne.

Okrem vzdelávania zamestnancov chce predseda národných kontrolórov zájsť ešte ďalej. „Mojím želaním je, aby systém, ktorý nastavujeme v rámci kontrolného úradu, systém cieleného a systematického celoživotného vzdelávania, bol podmienený aj skladaním odborných skúšok. Len tak vieme preukázať, že sme právom národnou autoritou a vzorovou štátnou organizáciou. Po našom vzore by sa k obdobným reformám a krokom mohli postupne pridávať aj iné štátne či verejné inštitúcie,“ dodal Ľ. Andrassy.

Zdielať: