Aktuality

V Bratislave sa konal 56. ročník Kontaktného výboru

Najvyšší kontrolný úrad SR v dňoch 20. a 21. októbra hostil 56. ročník zhromaždenia vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI), tzv. stretnutie Kontaktného výboru. Do Bratislavy zavítali predsedovia a prezidenti NKI krajín Európskej únie (EÚ) a predvstupových krajín, ako aj predstavitelia Európskeho dvora audítorov (EDA).

Ťažiskovou témou, na ktorú sa členovia KV zamerali, bola „Energetická politika Európskej únie a klíma“. V rámci seminára sa oboznámili s aktuálnou situáciou v danej problematike, ktorá je aj predmetom rokovaní počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v súvislosti s jednou z jeho štyroch priorít „Moderný jednotný trh“.

56. ročník Kontaktného výboru, K. Mitrík

Seminár ponúkol zahraničným účastníkom možnosť získať ucelený prehľad dostupných informácií a podnetov pre činnosť najvyšších kontrolných inštitúcií v tejto oblasti. Členovia Kontaktného výboru v záveroch seminára skonštatovali, že otázky energetiky a klímy predstavujú kľúčové strategické výzvy pre EÚ a jej členské štáty. Zároveň zhodnotili, že by na ne mali reagovať aj príslušné európske a národné orgány, svojou kontrolnou činnosťou aj národné NKI a EDA. Prostredníctvom svojej práce, vedomostí a skúseností môžu totiž verejní kontrolóri významne prispieť k splneniu cieľov EÚ v oblasti energetiky a klimatickej stratégie a k splneniu Parížskej dohody o zmene klímy COP 21.

Odkaz na závery seminára Kontaktného výboru Bratislava 2016.

56. ročník Kontaktného výboru

56. ročník Kontaktného výboru

 

Informácie o Kontaktnom výbore zverejnené agentúrou TASR:

K. MITRÍK: Energetika a klíma sa stávajú pre kontrolné inštitúcie nosnou témou 

Bratislava 21. októbra (TASR) - Energetika a klíma sa stávajú pre kontrolné inštitúcie nosnou témou. Uviedol to dnes v Bratislave na brífingu predseda Najvyššieho kontrolného úradu NKÚ SR Karol Mitrík po skončení 56. ročníka stretnutia Kontaktného výboru predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) 34 krajín Európy.

Témou stretnutia kontrolných autorít bola podľa Mitríka energetická politika a klíma. "Chcem povedať, že uvedená téma bola na kontaktný výbor zaradená prvýkrát a s potešením môžem konštatovať, že téma kolegov z jednotlivých inštitúcií zaujala a že sa už stáva nosnou témou, pre krátku aj pre dlhšiu budúcnosť, pre najvyššie kontrolné inštitúcie. Ekonomika a energetika sú totiž ako pupočnou šnúrou úzko prepojené," priblížil. Niektorí účastníci podľa neho na stretnutí už aj prezentovali zistenia kontrol, ako aj niektoré návody na kontroly.

"Zjednotili sme sa na názore, že treba pripraviť pracovné (kontrolné) skupiny, ktoré sa budú zaoberať rozpracovaním kontrol v jednotlivých oblastiach energetiky tak, aby sme výsledky jednotlivých zistení z národných štátov mohli aj vzájomne porovnať, teda urobiť akýsi benchmarking, aby zistenia a odporúčania boli vodidlom pre jednotlivé národné vlády. Zistenia by umožnili zavčasu urobiť korekcie v prípade, že zistíme nedostatky. Ako som uviedol, táto oblasť je nesmierne citlivá, dôležitá," informoval.

56. ročník Kontaktného výboru, M. Šefčovič

Slovensko, Česko, Maďarsko a Rakúsko sú podľa predsedu NKÚ v sektore energetiky najzraniteľnejšie, hlavne v oblasti dodávok plynu, ropy a ropných produktov. "V elektrine si pomôžeme, ale ak spomínané dve komodity nebudú bezpečne realizované na Slovensku, elektrická energia nám nepomôže, lebo príde k blackoutu. Bolo preto prijaté memorandum, že vytvárame skupiny, pričom budeme zdieľať spoločné skúsenosti. Je to totiž jediná cesta," dodal Mitrík.

Kontaktný výbor je zhromaždením vedúcich predstaviteľov NKI a Európskeho dvora audítorov (EDA). Ide o samostatné, nezávislé a nepolitické zoskupenie, ktoré sa stretáva pravidelne každý rok. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v roku 1960 ešte bez EDA, ktorý sa pričlenil v roku 1978. Na stretnutia sú pravidelne pozývaní aj vedúci predstavitelia NKI krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ a krajín blízkych krajinám uchádzajúcim sa o toto členstvo.

56. ročník Kontaktného výboru

56. ročník Kontaktného výboru

56. ročník Kontaktného výboru

Zdielať: