Aktuality

Štát bude fungovať lepšie, ak rozhodnutia politikov budú podložené analýzami a merateľnými ukazovateľmi

Bratislava, 20. mája 2019 – „Podstatným problémom hospodárenia verejnej správy je nefunkčný kontrolný systém vnútornej kontroly na ministerstvách, podriadených organizáciách aj v jej ostatných subjektoch. Zároveň štát bude lepšie fungovať, ak rozhodnutia ministrov, politikov budú vychádzať z podrobných analýz a budú stáť na merateľných ukazovateľoch.“ To je podľa predsedu NKÚ Karola Mitríka dôvodom, prečo je stále tak veľa negatívnych zistení pri kontrolách. Keby sa lepšie využíval potenciál vnútorného auditu, nemusel by podľa neho NKÚ SR vo výročnej správe za rok 2018 poukazovať na závažné nedostatky, z ktorých viaceré končia v agende orgánov činných v trestnom konaní.

V zmysle zákona o Najvyššom kontrolnom úrade SR (NKÚ SR) dnes predkladá jeho predseda Karol Mitrík Správu o kontrolnej činnosti úradu za rok 2018 poslancom Národnej rady SR. Správa ponúka komplexný pohľad na fungovanie verejnej moci a verejných politík na základe výsledkov práce kontrolórov v rámci 33 kontrolných akcií, štyroch štúdií a dvoch analytických správ, realizovaných v 331 subjektoch. Hodnotu verejných politík meria najmä podľa prínosu pre občana a opätovne potvrdzuje, že štát nemôže dobre fungovať bez kontroly, merania výsledkov a osobnej zodpovednosti.

Významným zistením, ktoré je spoločným menovateľom pre celú verejnú správu je fakt, že vnútorná kontrola ako nástroj riadenia nie je dostatočne využívaná a nezameriava sa na podstatné riziká, skôr na formálne stránky nakladania s finančnými prostriedkami. Podstatnú otázku, či prostriedky boli vynaložené efektívne, hospodárne a účelne sa venuje len málo. Vnútorný audit je významný nástroj riadenia, ktorý má slúžiť predovšetkým vedeniu organizácie, zamerať sa na podstatné oblasti a získavať uistenia, že smerovanie tej-ktorej politiky je správne. Národná autorita pre oblasť externej kontroly nemôže nahrádzať kontrolné mechanizmy, ktoré má mať vybudované ministerstvo, štátny podnik alebo miestna samospráva. Snahou NKÚ však je, aby kontrola nebola len výpočtom negatívnych zistení jednotlivých kontrolovaných subjektov. „Poukázaním na príklady dobrej praxe chceme dokázať, že NKÚ ako národná autorita má nezastupiteľné miesto v riadení štátu. Jej výsledky môžu manažmentom jednotlivých organizácií verejnej správy poskytnúť obraz nielen o chybách a nedostatkoch, ale aj o tom, že proces riadenia je nastavený správne, a že môžu byť inšpiráciou pre ostatných.“

V posledných troch rokoch NKÚ SR zmenil prístup k príprave kontrolných akcií. Nezameriava sa len na otázky spojené s rozpočtovníctvom, účtovníctvom alebo nakladaním s majetkom, ale v oveľa väčšej miere hodnotí ako efektívne a hospodárne verejné, štátne i samosprávne inštitúcie realizujú kľúčové verejné politiky. A to  nielen v rámci strategických dokumentov SR, ale aj vo vzťahu k medzinárodným organizáciám. V súčasnosti tak NKÚ na Slovensku meria hodnotu verejných politík najmä podľa reálneho prínosu pre občana, nielen v kontexte  hospodárenia a nakladania s majetkom. V rámci kontrol sa NKÚ v roku 2018 zameral na niekoľko okruhov. Jednou z kľúčových oblastí bolo využívanie európskych fondov, kde na základe výsledkov modeloval tie najlepšie prístupy, ako využívať európsku finančnú pomoc. Vážnou témou, ktorú NKÚ preveroval z viacerých hľadísk, je oblasť informatizácie spoločnosti. Kontrolóri dospeli k záveru, že viac ako miliarda eur, ktorá je vložená do projektov informatizácie, bude prinášať úžitok len vtedy, ak budú na celom Slovensku platiť jednotné pravidlá, a keď bude mať táto oblasť jedného „pána“. 

V rámci praktickej kontroly sa  v roku 2018 kontrolóri zamerali  aj na to, ako si Slovenská republika plní záväzky, ktoré má v rámci medzinárodných organizácií ako EÚ, OSN či NATO. Do všetkých týchto oblastí plynú nemalé verejné prostriedky, pričom ide o záväzky, ktoré majú prispievať hlavne k udržateľnému rozvoju Slovenska a jeho obyvateľov.

Parlament je v demokratickej spoločnosti najvyšším kontrolným orgánom v oblasti nakladania s verejnými financiami. Na to, aby poslanci získali objektívny a odborný pohľad na hospodárenie s majetkom štátu a plnenie verejných politík, zriaďujú nezávislé kontrolné úrady. Takým je v podmienkach SR už 26 rokov Najvyšší kontrolný úrad SR. Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR by mali poslanci NRSR prerokovať v pléne na májovej schôdzi.

Počet dní trvania kontrolnej akcie


None
None

Zdielať: