Aktuality

Spoločný systém hodnotenia kvality alebo model CAF

Spoločný systém hodnotenia kvality alebo model CAF

V súvislosti s realizáciou „Národného programu kvality 2009 - 2012", schváleného vládou SR, ako aj ďalšími programovými dokumentmi, NKÚ SR považuje za dôležité uplatniť v podmienkach úradu systém externého hodnotenia manažérstva kvality. Pri implementácii hodnotenia sa rozhodol použiť model CAF. Model CAF je medzinárodne uznávaný nástroj na samohodnotenie, špecificky určený pre organizácie verejnej správy, tiež známy ako Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF - Common Assessment Framework). Model bol vyvinutý na základe analýz vykonaných Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality, Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v Maastrichte. Jej hlavným cieľom bolo, aby sa organizácie verejnej správy začali sa orientovať na rozvíjanie kvality, zvyšovanie efektívnosti, vlastnej výkonnosti za pomoci nástrojov kvality, aby sa zameriavali na riešenie svojich úloh v prospech zákazníka/občana a aby organizácie umožňovali zamestnancom rozvíjať sa.

Model CAF je odporúčaný organizáciám verejnej správy v členských štátoch EÚ ako pomocný nástroj pre pochopenie techník manažérstva kvality a ich aplikáciu vo svojej činnosti. Hlavným účelom modelu CAF je poskytovať jednoduchý a ľahko použiteľný koncept hodnotenia organizácií verejnej správy v krajinách Európy. Jeho zavedenie ako systému hodnotenia manažérstva kvality v Slovenskej republike má prispieť k reforme a zlepšeniu výkonnosti celej štátnej správy. Model CAF poskytuje samohodnotiaci systém koncepčne blízky hlavným nástrojom komplexného manažérstva kvality, zvlášť modelu výnimočnosti EFQM, prispôsobený organizáciám verejného sektoru berúc do úvahy ich špecifiká.

Implementácia modelu CAF má dve základné etapy. V prvej sa uskutočňuje proces samohodnotenia, ktorý v podmienkach NKÚ SR vykonáva „CAF- tím", ktorý má 20 členov, reprezentujúcich všetky organizačné útvary z hľadiska činnosti úradu.

Po úspešnej implementácii projektu (druhá etapa) môže NKÚ SR využiť možnosť uchádzať sa o získanie certifikátu „Efektívny používateľ modelu CAF", ktorý je medzinárodne uznávaný v rámci členských krajín EÚ a má platnosť dva roky s následným opakovaním hodnotenia.


Mgr. Lenka Nosáľová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

Zdielať: