Aktuality

Prevencia proti podvodom a korupcii - silná rola kontrolných úradov

Aktívny boj s podvodmi a korupciou je výzvou pre každého, kto pôsobí v štátnej i verejnej správe, zastáva volenú funkciu na úrovni ministerstva, samosprávy či verejnej korporácie. Národné kontrolné úrady majú v tejto agende nezastupiteľné miesto a ich úlohou je prispievať svojou činnosťou k prevencii, transparentnejšej správe verejných financií a majetku. Slovenská autorita pre externú kontrolu sa k tejto zodpovednosti prihlásila schválením spoločnej deklarácie delegátmi XXIV. kongresu najvyšších kontrolných inštitúcií v brazílskom Rio de Janeiro.

Nadchádzajúce roky budú poznačené spomalením hospodárskeho rastu, zvyšovaním schodku verejného rozpočtu, a to sa bude bezpochyby premietať do opatrení smerujúcich k znižovaniu verejných výdavkov, alebo tlaku na lepší výber daní,“ približuje pohľad slovenského kontrolného úradu na očakávaný vývoj v spoločnosti jeho predseda Ľubomír Andrassy. Zároveň dodáva, že tento vývoj bude prinášať neštandardné a častokrát rýchle rozhodnutia, pri ktorých bude nevyhnutné minimalizovať priestor pre podvody či korupciu.

Povinnosťou vyplývajúcou z nášho celospoločenského poslania je v tejto kritickej dobe modelovať kontrolné akcie, ktoré budú poskytovať objektívne hodnotenia nastavenia procesov v rámci organizácií štátu alebo miestnej samosprávy, a ktoré budú podporovať minimalizovanie rizík spojených so zneužívaním verejných financií, netransparentným nakladaním s majetkom či korupčným konaním predstaviteľov verejnej moci,“ dopĺňa Ľ. Andrassy.

K naplneniu tohto poslania majú Najvyššiemu kontrolnému úradu (NKÚ) SR pomôcť aj partneri z medzinárodnej kontrolórskej komunity (INTOSAI) či špecialisti pôsobiaci na úrovni Organizácie spojených národov a jej útvarov zameraných na boj s kriminalitou či korupciou (UNODC). Podľa šéfa slovenských kontrolórov bude dôležité nastaviť v tejto agende nové tematické vzdelávanie za účasti národných i medzinárodných expertov, zadefinovať jasné metodické postupy a vytvoriť odborné pozície v rámci organizačnej štruktúry NKÚ.

Slovenský kontrolný úrad reaguje na nové európske či celosvetové výzvy, ktoré so sebou priniesla pandémia spôsobená ochorením COVID-19, vojna na Ukrajine či energetická kríza spojená s vysokou mierou inflácie, schválením novej stratégie jeho rozvoja na roky 2023-2025. Kontrolná činnosť úradu bude preto zameraná nielen na dodržiavanie rozpočtových pravidiel, ale aj na preverovanie dlhodobej udržateľnosti a výkonnosti širokej škály zdrojov vynakladaných na kľúčové ciele verejných politík. Ide napríklad o riziká v oblasti životného prostredia, verejného zdravia, vzdelávania a sociálnej chudoby, ktorá ohrozuje nielen jednotlivcov, ale aj širšie regióny.

Kontrolný úrad musí byť tímom angažovaných odborníkov, ktorý disponuje vysokou mierou dôvery verejnosti. Výstupy kontrol sú postavené na pravdivosti dôkazov a slúžia kontrolovaným subjektom k zlepšeniu ich činnosti. Zároveň majú byť nástrojom pre vyvodzovanie osobnej zodpovednosti,“ konštatuje Ľ. Andrassy.

Predseda NKÚ je zároveň presvedčený, že toto je jedna z významných ciest, ktorá práve v čase krízy pomáha zvyšovať dôveru spoločnosti v profesionálne štátne i verejné inštitúcie a motivuje verejných činiteľov konať transparente v záujme dobrej správy veci verejných.

XXIV. kongres INTOSAI hostil v dňoch 7.11.-11.11.2022 brazílsky účtovný dvor a zúčastnila sa ho tisícka predstaviteľov zo 149 najvyšších kontrolných inštitúcií sveta. Slovensko na ňom reprezentovali kontrolóri NKÚ na čele s predsedom Ľ. Andrassym, ktorí prezentovali nielen metodické princípy hodnotenia kvality práce nezávislých auditných organizácií medzinárodne akceptovanými štandardmi Peer Review, ale aj metodický prístup k príprave výkonnostných kontrol zameraných na agendu OSN - SDG 2030 (agenda trvalo udržateľného rozvoja).

NKÚ má ambíciu byť vo svojej komplexnej činnosti vzorovou organizáciou a svojím príkladom chce prispievať k dosiahnutiu tohto cieľa aj u iných štátnych inštitúcií. V zmysle medzinárodných štandardov, bude spoločnosť tak silná, ako silná bude každá inštitúcia zodpovedajúca za realizáciu stratégií verejných politik.

Zdielať: