Aktuality

Predseda NKÚ SR prednášal na 8. Národnej konferencii o kvalite

Predseda NKÚ SR prednášal na 8. Národnej konferencii o kvalite

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský prednášal na 8. Národnej konferencii o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe, ktorá sa uskutočnila 6. – 7. decembra 2011. Prezentoval v nej skúsenosti NKÚ SR s implementáciou modelu manažérstva kvality CAF. Prednášku na tému: Cesta k získaniu titulu Efektívny používateľ modelu CAF v NKÚ SR sa venoval zmenám a inováciám, ktoré na úrade v poslednom období prebehli a rozvoju, ktorý NKÚ SR nastúpil v oblasti plánovania, hodnotenia kvality kontroly, rozvoja informačných a komunikačných technológií, vzdelávania... Ján Jasovský vo svojej prezentácii oboznámil účastníkov konferencie aj s ukončeným nezávislým medzinárodným posúdením vybraných oblastí činnosti NKÚ SR. Hovoril aj o rozvíjajúcej sa komunikácií a spolupráci so zainteresovanými stranami a otváraní sa úradu verejnosti. Avšak najdôležitejšou časťou jeho prednášky bola informácia o priebehu implementácie manažérstva kvality a modelu CAF, ktorá bola zavŕšená získaním titulu Efektívny používateľ modelu CAF. Informoval aj o skúsenostiach a poznatkoch, ktoré z implementácie modelu CAF úrad získal, čo mu udelenie titulu prinieslo a aké sú ďalšie snahy úradu v procese aplikácie manažérstva kvality v podmienkach NKÚ SR.

Predseda NKÚ SR prednášal na 8. Národnej konferencii o kvalite

Národná konferencia má za hlavný cieľ výmenu skúseností s implementáciou manažérstva kvality, príkladmi dobrej praxe, ktoré smerujú k zvyšovaniu výkonnosti organizácií verejnej správy prostredníctvom nástrojov kvality v organizáciách a predstavenie nových trendov v oblasti kvality. Ďalším, veľmi podstatným cieľom je podporovať tradíciu stretávania sa, komunikácie, výmeny informácií zamestnancov a nadväzovania spolupráce všetkých úrovní verejnej správy nielen v Slovenskej republike ale i v okolitých krajinách.

Národná konferencia má za hlavný cieľ výmenu skúseností


Mgr. Lenka Ištvánová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

Zdielať: