Aktuality

Otvorená a priama kontrola je správnou cestou, ktorá priamo podporuje dobrú správu vecí verejných

Bratislava 6. júna 2018 –  Interakcia s občanmi, zapájanie verejnosti do systému otvorenej externej kontroly je jednou z tém rokovania predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií krajín Vyšehradskej skupiny, Rakúska, Slovinska a Chorvátska. Výročné zasadnutie prebieha v Budapešti (5.- 6. jún 2018) a za slovenskú stranu sa ho zúčastňuje predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík.

 

Šéf slovenských kontrolórov aktívne podporuje myšlienku otvoreného kontrolného úradu, pretože len vďaka otvorenosti a priamej ceste môže kontrola nastavovať rovné zrkadlo politikom a vrcholovým štátnym úradníkom, ktorí v mene občanov rozhodujú o verejných financiách a majetku. „Som presvedčený, že kontrola je kľúčovým prvkom v systéme správy veci verejných. Ak chceme robiť veci správne, musíme mať funkčné kontrolné mechanizmy, ktoré vedia identifikovať riziká“, vyhlásil na rokovaní K. Mitrík. Verejnosť je v systéme kontroly nezastupiteľná, pretože záujem občanov o správu veci verejných vytvára ten najlepší tlak na to, aby rozhodnutia ministrov, primátorov či predstaviteľov štátnych, verejných inštitúcií vychádzali z dôkladných analýz, cielených stratégii a mali tiež širšiu spoločenskú podporu.

 

Národné autority pre oblasť externej kontroly v súčasnosti stoja pred novými výzvami, ktoré presahujú hranice ich krajiny. Ide napríklad o kontrolu záväzkov, ku ktorým sa národné vlády a parlamenty prihlásili v rámci strategických cieľov európskeho či svetového spoločenstva. Slovenskí kontrolóri sa už dnes zapájajú do medzinárodného projektu, ktorého cieľom je zmapovať napĺňanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja v rámci Organizácie spojených národov, agendy OSN 2030.

 

Podľa predsedu NKÚ SR ide o veľmi významný posun v pôsobnosti kontrolných úradov a ukazuje sa, že v spoločnosti doposiaľ chýbala nezávislá inštitúcia, ktorá by hodnotila plnenie záväzkov štátu k medzinárodným spoločenstvám. „Doterajšie kontroly ukazujú, že ciele trvalo udržateľného rozvoja sú síce jasne definované, ale ich reálne plnenie výrazne zaostáva. A je to problém nielen menších krajín, ale aj štátov so silným ekonomickým potenciálom“, konštatuje v tejto súvislosti K. Mitrík. Slovenskí kontrolóri vo viacerých prípadoch už na základe vykonaných kontrol konštatovali, že Slovenská republika zaostáva pri plnení záväzkov v oblasti zvyšovania kvality ovzdušia, úspory energií či ochrany vody.

 

Zdielať: