Aktuality

O vážnych zisteniach kontrolórov boli opäť informovaní i najvyšší predstavitelia štátu

Bratislava 10. januára 2020 – O zisteniach kontrolórov pri výbere mýta, elektronizácii služieb katastra, ale aj o rizikách súčasného modelu financovania hlavného mesta informoval predseda NKÚ SR Karol Mitrík troch najvyšších predstaviteľov štátu. Ocenil tiež nové pravidlá pre predkladanie výsledkov kontrol poslancom parlamentu prostredníctvom príslušného výboru.

Predseda národnej autority pre externú kontrolu informoval troch najvyšších predstaviteľov štátu o kľúčových zisteniach úradu z akcií, ktoré boli ukončené v štvrtom štvrťroku minulého roku. Karol Mitrík, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR v liste adresovanom hlave štátu, predsedovi parlamentu i premiérovi tiež ocenil zmenu zákona o pôsobnosti národnej kontrolnej inštitúcie.

Nové pravidlá vytvárajú priestor pre predkladanie záverečných správ z prierezových kontrolných akcií na prerokovanie príslušnému výboru Národnej rady SR. „Týmto krokom sa vo väčšej miere vtiahne do systému kontroly na úrovni štátu aj parlament a vláda, ministri tak budú pod väčším drobnohľadom zákonodarného orgánu“, konštatuje predseda slovenských kontrolórov. Zároveň dodáva, že ide o pozitívnu zmenu aj z hľadiska poslania najvyššieho kontrolného úradu, pretože uznesením parlamentného výboru bude možné pružnejšie riešiť nevyhnutné zmeny v platnej legislatívne, ale aj efektívnejšie a transparentnejšie spravovať verejné financie, majetok.

V závere roku 2019 ukončili kontrolný úrad osem akcií v 23 kontrolovaných subjektoch. Kontrolóri sa pozreli okrem iného na efektívnosť systému výberu mýta a jeho prínos pre rozvoj cestnej infraštruktúry, skontrolovali plnenie zmlúv v súvislosti s elektronizáciou služieb katastra nehnuteľností. Pri tematickej kontrole nakladania so služobnými bytmi bolo úradom identifikované riziko porušenia zákona z hľadiska povinností pri správe cudzieho majetku a obdobné zistenie konštatovali kontrolóri aj v súvislosti s konaním bývalých predstaviteľov bratislavskej samosprávy vo vodárenskej spoločnosti. Zistenia zo štyroch kontrolných akcií boli v závere minulého roka (NDS – mýtny systém, Bratislavská vodárenská spoločnosť a elektronizácia katastra) pre vážne podozrenia z porušení zákona, z dôvodu možného spáchania trestného činu, odstúpené orgánom činným v trestnom konaní.

Analytická jednotka kontrolného úradu predložila na verejnú diskusiu komentár súvisiaci s fungovaním samosprávy hlavného mesta SR. Národná autorita pre externú kontrolu považuje súčasný model fungovania samosprávy za prežitý. Medzi kľúčové výzvy, na ktoré budú musieť reagovať nielen Bratislava, ale aj ostatné slovenské mestá bol zaradený okrem iného rozsah sociálnych služieb poskytovaných pre seniorov, slabá podpora nájomného bývania i nedostatočná kapacita v materských či základných školách. Za nedostatočné považujú kontrolóri tiež financovanie slovenskej metropoly zo strany štátneho rozpočtu a to nielen preto, že Bratislava plní funkcie hlavného mesta, ale je naviac vyradená z možností čerpania financií z rozvojových programov Európskej únie.

Predseda NKÚ SR od roku 2016 zasiela informácie o výsledkoch kontrol úradu najvyšším ústavným činiteľom, aby tí pri svojom rozhodovaní vedeli využiť praktické odporúčania, vecné poznatky od kontrolórov, ktorí ich získali priamo v teréne. Zistenia národnej autority si často vyžadujú nielen prijímanie praktických opatrení u dotknutého kontrolovaného subjektu, ale tiež zmeny v legislatíve, teda v procesoch, ktoré môže vykonať vláda či parlament. Na základe rizík definovaných v strednodobej stratégií zamerania kontrolnej činnosti sa slovenskí kontrolóri v ostatných dvoch rokoch v čoraz väčšej miere zameriavajú na hodnotenie plnenia kľúčových národných ukazovateľov hospodárnosti, účinnosti v oblasti verejných politík (zdravotníctvo, vzdelávanie, životné prostredie, dopravná infraštruktúra a pod.), ale i plnenie záväzkov, ku ktorým sa Slovenská republika prihlásila v rámci európskeho či svetového spoločenstva.

None

Zdielať: