Aktuality

NKÚ SR sa pozrie na rozvoj dopravnej infraštruktúry, progres v informatizácii spoločnosti, či na investície do vzdelávania

Bratislava 3. mája 2018 - Objem výdavkov z národných, európskych finančných zdrojov na realizáciu jednotlivých verejných politík, miera významnosti, ale i hladina identifikovaného rizika. To sú rozhodujúce faktory, ktoré v týchto dňoch vecne analyzujú odborné útvary Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ SR) pri príprave plánu kontrolnej činnosti pre rok 2019. Nosné ukazovatele vyplývajúce z týchto faktorov už dnes radia medzi najrizikovejšie témy agendu, ktorá súvisí so vzdelávaním, výskumom, dopravnou infraštruktúrou, informatizáciou spoločnosti. Ako rizikové verejné politiky sa tiež ukazujú sociálna agenda a verejné zdravotníctvo. Pri analýzach jednotlivých politík štátu kontrolóri vychádzajú z kľúčových národných dokumentov, zo záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii, či voči medzinárodnému spoločenstvu a z množstva financií vynakladaných na jednotlivé verejné politiky.

Národná autorita pre oblasť externej kontroly prihliada pri definovaní východísk budúcoročného plánu kontrolnej činnosti na odborné podnety, vecné námety, ktoré zazneli na tohtoročnom marcovom seminári, ktorý organizoval kontrolný úrad za účasti zástupcov analytických útvarov ministerstiev i odborníkov z prostredia neštátnych, občianskych združení. Takýto postup pri kreovaní kľúčových kontrolných tém považuje predseda NKÚ SR Karol Mitrík za nový prvok v živote úradu, vďaka ktorému sa stáva otvorenou inštitúciou. Je to zároveň priama cesta, ako reagovať na aktuálne výzvy rezonujúce v spoločnosti. „Našou snahou je nastaviť zrkadlo úspešnosti verejných politík, strategických projektov okrem pohľadu na hodnotu za peniaze, aj na prínosy pre udržateľný rozvoj spoločnosti,“ tvrdí predseda slovenských kontrolórov.

NKÚ SR má v prebiehajúcom roku naplánovaných 33 kontrolných akcií, pričom z tematického hľadiska najviac aktivít kontrolórov smeruje do procesov súvisiacich s energetickou efektívnosťou, environmentálnou udržateľnosťou a podporou vývoja, inovácií. Kontrolóri si v priebehu roka 2018 posvietia na procesy riadenia, rozhodovania o poskytnutí nenávratnej európskej finančnej pomoci, preveria realizáciu praktických opatrení, ktoré prijali vo Výskumnej agentúre a Pôdohospodárskej platobnej agentúre na základe zistení kontrolného úradu z roku 2017. Nemenej významnou kontrolou je preverenie kľúčových ukazovateľov v oblasti lesného hospodárstva. Zamestnanci kontrolného úradu v týchto dňoch preverujú zákonnosť, hospodárnosť rozhodovacích procesov v štátnom podniku Lesy Slovenskej republiky. Kontrole sa nevyhnú ani vytypované mestské, obecné lesy, pričom dôraz bude kladený na otázky súvisiace s obchodovaním s drevom a obhospodarovaním lesov.

 

Strategické oblasti zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2018 – 2020

Strategická oblasť

  • Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie
  • Efektívna a transparentná verejná správa
  • Zdravie
  • Zamestnanosť a podnikateľské prostredie
  • Trvalo udržateľná spotreba a výroba, energetická efektívnosť a environmentálna udržateľnosť
  • Udržateľné verejné financie a fiškálna politika
  • Sociálne politiky
  • Dopravná infraštruktúra a informačno-komunikačné technológie (IKT)
  • Obrana a bezpečnosť
  • Európske štrukturálne a investičné fondy

 

Prioritné oblasti zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2019 (pdf, 872 kB).

Zdielať: