Aktuality

Manažment štátnych vojenských lesov sa správal ako súkromná firma

Bratislava 27. marca 2020 – Vojenské lesy a majetky ako štátny podnik neobstarávali podľa zákona a vo viacerých prípadoch sa manažéri štátnej spoločnosti správali, ako keby viedli súkromnú spoločnosť. Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) za roky 2016 – 2019 potvrdila podozrenia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Kontrolóri zistili viacero porušení pravidiel verejného obstarávania, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ale napríklad aj účelovú zmenu zakladacej listiny štátneho podniku. Vojenské lesy vyberali bez súťaže právne služby, alebo dodávateľa na verejné obstarávania. NKÚ SR odporučil Vojenským lesom zmeny, ktoré by viedli k zákonnému a transparentnému obstarávaniu, ale aj k lepšiemu nastaveniu vnútornej kontroly.

Vojenské lesy a majetky sú od roku 1993 štátnym podnikom Ministerstva obrany. Ich hlavnou úlohou je hospodárenie v lesoch a na poľnohospodárskej pôde vo vojenských obvodoch. Podnik hospodáril na viac ako 64-tisíc hektároch lesnej a na takmer tritisíc hektároch poľnohospodárskej pôdy. V roku 2018 dosiahla spoločnosť zisk približne štvrť milióna eur pri tržbách 18 mil. eur, pričom získava finančné prostriedky aj formou dotácií; napr. v ostatných 4 rokoch dostala takýmto finančným tokom od ministerstva obrany viac ako 13 mil. eur.

Národná autorita pre externú kontrolu touto akciou potvrdila riziká odhalené Úradom pre verejné obstarávanie, podľa ktorého Vojenské lesy a majetky sú verejným obstarávateľom. Vedenie štátneho podniku nerešpektovalo stanovisko ÚVO a odmietalo s úradom spolupracovať. Karol Mitrík, predseda NKÚ SR aj preto na základe memoranda o spolupráci medzi dvoma nezávislými inštitúciami rozhodol o mimoriadnom zaradení novej akcie do ročného plánu kontroly. Kontrolná akcia sa zamerala na obdobie rokov 2016 až 2019. Kontrolóri preverili akým spôsobom podnik vyberal spoločnosti pri právnych službách, stavebných prácach či dodávke chemických materiálov. Vojenské lesy a majetky za tieto služby či práce počas kontrolovaného obdobia uhradili viac ako štyri milióny eur (viď graf v prílohe).

Vážnym zistením, na ktoré upozorňuje kontrolný úrad aj vedenie rezortu obrany, je „neštandardná“ zmena zakladacej listiny Vojenských lesov. Ministerstvo obrany podpisom ministra zmenilo hlavný predmet činnosti štátneho podniku na výlučne podnikateľský. Udialo sa to v septembri 2019 len desať dní pred oficiálnym začiatkom kontroly NKÚ a týmto krokom sa podnik usiloval vyhnúť povinnostiam vyplývajúcim zo zákona o verejnom obstarávaní.  

Infografika Vojenské lesy a majetky

NETRANSPARENTNÉ A NEZÁKONNÉ OBSTARÁVANIE

Vojenské lesy nepreukázali dodržanie hospodárnosti a efektívnosti pri externom zabezpečení verejného obstarávania či právnych služieb. Proces obstarávania bol podľa kontrolórov neodborný, služby boli objednávané bez uvedenia cien, množstva a ich presnej špecifikácie. Ako netransparentné konanie možno označiť rozdielny postup Vojenských lesov v obstarávaniach, kde obdržali rovnako nízky počet ponúk. Kým v niektorých prípadoch súťaž štátny podnik zrušil, v iných nie.

Verejné obstarávanie zabezpečovala pre Vojenské lesy spoločnosť PP & P Co., s.r.o. Výber tejto spoločnosti nebol vecne zdôvodnený a za ich služby bolo uhradených takmer 80 tisíc eur. Rovnako advokátske kancelárie boli vybrané bez verejného obstarávania. Za ich služby podnik počas kontrolovaného obdobia uhradil sumu takmer 735-tisíc eur.

Kontrola potvrdila, že vojenské lesy vo viacerých prípadoch nepostupovali v súlade s princípmi verejného obstarávania. V niektorých súťažiach štátny podnik osloveným spoločnostiam určil na predloženie cenových ponúk neprimerane krátke lehoty v rozsahu dvoch dní, či niekedy doslova pár hodín. Napr. v roku 2018, keď hľadali spoločnosť na rekultiváciu plôch s výmerou cca 230 hektárov za rok, stanovili čas na predloženie ponuky na niekoľko hodín. Podobne to bolo v prípade nákupu chemických prípravkov od spoločnosti AGROFERT, a. s., organizačnej zložky Agrochémia.

Chyby boli kontrolórmi zistené aj pri zverejňovaní faktúr, objednávok a zmlúv v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Na začiatku kontroly mal štátny podnik na svojej webstránke zverejnené informácie len o deviatich faktúrach za rok 2017. Za ďalšie roky nezverejnil žiadne údaje o faktúrach, začal to robiť až v čase výkonu kontroly.

VNÚTORNÁ KONTROLA JE CESTOU K ZODPOVEDNOSTI

Národná autorita pre externú kontrolu vidí výrazné nedostatky vo vnútornom kontrolnom systéme štátneho podniku. Vojenské lesy, ktoré majú takmer 260 zamestnancov a kmeňové imanie vo výške takmer 21 mil. eur považovali zriadenie osobitného útvaru kontroly za neefektívne. Funkčný systém vnútornej kontroly je pritom kľúčovým nástrojom pre cielené, transparentné a efektívne riadenie každej spoločnosti. NKÚ SR sa dlhodobo venuje napĺňaniu Národnej koncepcie obnovy lesa a lesohospodárskej politiky vo významných štátnych či verejných subjektoch. Po minuloročnej kontrole štátnych a obecných lesov NKÚ SR zareagoval aj na podnet ÚVO  a zameral sa na kontrolu verejného obstarávania vo vojenských lesoch za obdobie rokov 2016 – 2019.

 

PRÍLOHA

graf: Vojenské lesy a majetky platili tisíce eur za služby

Záverečná správa z kontroly Dodržiavanie povinností vyplývajúcich štátnemu podniku Vojenské lesy a majetky SR zo zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich zákonov (pdf, 1005 kB)

 

None

Zdielať: