Aktuality

Kontrolóri v roku 2019 preveria viac ako 400 subjektov v rámci 25 kontrolných akcií

 

 

Bratislava 11. január 2019 – Najvyšší kontrolný úrad SR v súlade s medzinárodnými postupmi začína s prípravou prierezových, tematických kontrolných akcií rok vopred. Aj preto kontroly zaradené do plánu na rok 2019 generoval úrad už od začiatku roku 2018 vo forme námetov, odborných tém, ktoré ďalej rozpracoval do detailných kontrolných projektov na základe rizikových analýz, s dôrazom na ekonomické či celospoločenské dopady jednotlivých verejných politík. Pri posudzovaní významnosti témy sa taktiež zohľadňovalo plnenie záväzkov Slovenska voči medzinárodným inštitúciám (EÚ, OSN, NATO a pod.). Na rok 2019 bolo vygenerovaných viac ako 70 tém, pričom do kontrolných akcií bolo na základe rozhodnutia predsedu úradu Karola Mitríka zaradených 23 projektov. NKÚ okrem toho vypracuje pre Národnú radu SR stanovisko k štátnemu záverečnému účtu za rok 2018, ako aj k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020.

Navrhnuté kontrolné akcie pre rok 2019 sú zamerané na preverenie či realizované verejné politiky, vládne programy dosahujú svoje ciele, či prinášajú pridanú hodnotu z hľadiska udržateľnosti ako aj dodržania zákonnosti, hospodárnosti vo vybraných subjektoch štátnej a verejnej správy. Národná autorita pre oblasť externej kontroly preverí v tomto roku takmer 440 subjektov, ktoré nakladajú so štátnymi, verejnými či európskymi finančnými prostriedkami. Nové nastavenie úradu sa premietlo aj do zamerania kontrolných akcií, pričom v dvoch prípadoch pôjde výlučne o kontrolu výkonnosti (performance audit – hodnota za peniaze) a 12 kontrol bude kombinovaných, t. zn., že kontrolóri preveria nielen súlad s platnou legislatívou, ale aj hospodárnosť, efektívnosť či účelnosť použitia verejných zdrojov zo strany kontrolovaného subjektu. V priebehu tohto roka kontrolná inštitúcia naviaže na tematické kontrolné akcie z predchádzajúcich rokov. Pôjde hlavne o kontrolu využívania európskej finančnej pomoci a to nielen z pohľadu prípravy a realizácie výziev, vyzvaní, ale aj preverenie napĺňania merateľných záväzných ukazovateľov zo strany príjemcov európskej pomoci.

Na základe negatívnych systémových zistení z minulosti pri fungovaní štátnych podnikov (napr. š.p. Hydromeliorácie) preverí kontrolný úrad v roku 2019 plnenie koncepcií rozvoja podnikov v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva (napr. Agrokomplex, Závodisko, Národný žrebčín) a rezortu životného prostredia (Slovenský vodohospodársky podnik, Vodohospodárska výstavba). Analýzy rizík, ktoré vykonávajú odborné útvary NKÚ ukázali, že aktuálnou témou pre vykonanie prierezovej kontroly je tiež otázka poskytovania služieb elektronického systému výberu mýta, pričom v rámci akcie bude preverená finančná výhodnosť vývoja nákladov a výnosov v Národnej diaľničnej spoločnosti. Dlhodobo je v pozornosti kontrolórov tiež oblasť informatizácie spoločnosti. V nasledujúcich 12 mesiacoch bude preto preverená investícia do elektronizácie vzdelávacieho systému regionálneho školstva, elektronizácia katastra nehnuteľností, či ochrana údajov a informácií v rámci verejného sektora (GDPR) a tiež projekty digitalizácie kultúrneho dedičstva.

V roku 2017 národná kontrolná autorita okrem iného preverila hospodárnosť, efektívnosť nakladania s verejným majetkom, financiami v úrade verejného ochrancu práv, v minulom roku bol pod drobnohľadom úrad komisára pre deti a v prvej polovici tohto roka kontrolóri preveria dodržiavanie legislatívnych pravidiel a využívanie verejných zdrojov v kancelárii prezidenta SR. V rámci analytickej činnosti bude úrad pokračovať v monitoringu plnenia kľúčových opatrení udržateľného rozvoja agendy OSN 2030 či plnenie záväzných ukazovateľov agendy Európa 2020 akými sú napr. udržateľnosť mestského života, podpora vedy, výskumu, inovácií a eGovernment.

 

Podrobný Plán kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2019 (pdf, 877kB)

Zdielať: