Aktuality

Kontrolóri upozorňujú na riziko spojené z nízkymi mzdami zamestnancov v sociálnej oblasti

Bratislava  4.  októbra 2019 – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR, ústredie) na rozsiahlu sociálnu agendu vydá ročne viac ako jeden a pol miliardy eur. Desať percent z tohto rozpočtu, približne 150 miliónov eur, spotrebuje ústredie na svoju každodennú prevádzku. Kontrola NKÚ SR pri hospodárení s týmito prostriedkami zistila menej závažné nedostatky, napríklad v chýbajúcej aktualizácii procesov pri verejnom obstarávaní. NKÚ vidí ako kľúčový problém nedostatočné mzdové ohodnotenie zamestnancov ústredia, čo je rizikovým faktorom pri realizácii rozsiahlej a vysoko odbornej sociálnej agendy dotýkajúcej sa takmer každého občana Slovenska.

K významnejším nedostatkom v hospodárení ÚPSVR, na ktoré upozornila kontrola NKÚ SR, patrilo porušenie finančnej disciplíny v dvoch oblastiach – pri dodávkach služieb a pri odmenách za práce mimo pracovného pomeru. Ústredie v siedmich prípadoch pochybilo, keď zaplatilo odmeny aj za činnosti, ktoré neboli súčasťou dohodnutej úlohy. Celkovo tak vyplatilo neoprávnene 23 200 eur, túto sumu však vrátilo do štátneho rozpočtu z vlastných prostriedkov ešte pred skončením kontroly. Za spôsobenú škodu by malo vedenie ústredia vyvodiť osobnú zodpovednosť voči zamestnancom, ktorí pri svojom konaní nepostupovali v súlade so zákonom a zamestnávateľovi spôsobili finančnú škodu.

Podľa kontrolórov v súlade so zákonom neboli ani postupy pri základnej finančnej kontrole. Zamestnanci ju často vykonávali len formálne a do účtovníctva sa tak dostalo množstvo neúplných dokladov bez základných zákonných náležitostí. Porušenie zákona o účtovníctve zistili kontrolóri aj pri inventarizácii dlhodobého majetku. V kontrolovanom období rokov 2016 až 2018 ÚPSVR nevykonalo dokladovú inventúru budov, stavieb a pozemkov a neoverilo, či stav majetku v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Národní kontrolóri konštatujú, že zistené nedostatky nemajú zásadný a systémový charakter a preto ich neodstúpia na ďalšie konanie. ÚPSVR v súčinnosti s rezortom práce však musí na základe odporúčaní kontrolného úradu prijať opatrenia, ktoré zabránia ich opakovaniu v budúcnosti.

V oblasti verejného obstarávania nemalo ÚPSVR splnenú povinnosť, ktorá súvisí s uzatvorením zmluvy o pristúpení do systému centrálneho verejného obstarávania s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ministerstvo je pritom centrálnym obstarávateľom pre všetky organizácie v pôsobnosti rezortu. Kým obstarávanie zákaziek do 20 000 eur si zabezpečuje ústredie priamo, zákazky nad túto sumu môže obstarávať len ministerstvo práce. V reakcii na zistenia kontroly generálny riaditeľ ústredia požiadal ministerstvo práce o uzatvorenie zmluvy o centrálnom verejnom obstarávaní a tiež vypracovalo nové vnútorné pravidlá verejného obstarávania. ÚPSVR prijalo na odstránenie zistených nedostatkov  celkovo 14 opatrení, zameraných najmä na dohody o prácach mimo pracovného pomeru, verejné obstarávanie, vnútorný kontrolný systém a tiež na  inventarizáciu majetku a správu pohľadávok.

Správne konanie nemá byť súčasťou vnútorného kontrolného systému

Vnútorný odbor kontroly ÚPSVR vykonal priamo v ústredí za tri roky len štyri kontroly zamerané na hospodárenie s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu, čo národná autorita pre oblasť externej kontroly považuje za nedostatočné. Ten istý odbor zabezpečuje súčasne agendu sťažností, petícií a podaní a aj správne konanie, čo NKÚ SR považuje za neštandardné vzhľadom na riziko konfliktu záujmov. Kontrolný úrad preto odporúča vedeniu ústredia vyčleniť agendu správneho konania z činnosti odboru kontroly do samostatného organizačného útvaru, čím by sa zabezpečila nielen väčšia nestrannosť, ale aj transparentnosť v celom procese konania.

Zložitá agenda a pritom nízke platy

ÚPSVR poskytuje podporu tisícom občanov Slovenska v rôznych životných situáciách. Najväčšiu časť bežných výdavkov ústredia, až 80 percent, predstavujú výdavky na mzdy a odvody vrátane poistného. Z viac ako 9-tisíc zamestnancov pôsobí až 70 percent pracovníkov na 46 úradoch v regiónoch Slovenska. Napriek tomu, že väčšina z nich má vysokoškolské vzdelanie, ich priemerná mesačná mzda je len približne 800 eur. Priemerný plat zamestnancov úradov práce a sociálnych vecí tak nedosahuje úroveň zamestnanca hospodárstva ako ju uvádza Štatistický úrad SR. NKÚ SR preto upozorňuje na rozpor medzi nárokmi na vysokokvalifikovanú pracovnú silu pre realizáciu jednej z kľúčových agend verejných politík štátu (zamestnanosti a sociálnej politiky) a značne nízkym mzdovým ohodnotením zamestnancov úradov práce. Národná autorita pre oblasť kontroly to vyhodnocuje ako nezanedbateľný rizikový faktor, ktorý ohrozuje odbornosť, kvalitu, ale i personálnu stabilitu jednej z významných štátnych inštitúcií.

Grafická príloha

graf - hospodárenie ÚPSVR

 

Podrobné výsledky kontroly Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (pdf, 704 kB)

None

Zdielať: