Aktuality

Kontrolóri preveria systém duálneho vzdelávania, oddlžovanie nemocníc či sociálne podniky

Bratislava  4. septembra 2020 –  Zdravie obyvateľov, vzdelávanie či dopravná infraštruktúra budú patriť medzi priority Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ SR) v najbližších rokoch. Národná autorita pre externú kontrolu plánuje na budúci rok uzavrieť nielen výsledky preverovania pripravenosti štátu na boj s infekčnými chorobami a epidémiami, komplexnej starostlivosti o regionálne mosty, či procesu prideľovania asistentov učiteľa deťom so špeciálnymi potrebami. Kontrolóri preveria tiež systém duálneho vzdelávania, manažment odmeňovania učiteľov, pravidlá fungovania sociálnych podnikov či účinnosť oddlžovania zdravotníckych zariadení. Kompletný zoznam kontrolných akcií na rok 2021 zverejní národná autorita pre oblasť externej kontroly v závere tohto roka.

Témy kontrolných akcií na rok 2021 vychádzajú z ôsmich prioritných oblastí pre roky 2021 – 2023, pokrývajúcich od vzdelávania, cez zdravie, sociálne politiky až po environmentálnu udržateľnosť (príloha 1). Oproti predchádzajúcemu obdobiu pribudla medzi strategické priority kontrolórov téma právneho štátu. Pri stanovovaní priorít analytici NKÚ zohľadňujú riziká nedostatočného čerpania európskych fondov a tiež slabej prepojenosti stratégií s cieľmi na nižších úrovniach. Kontrolné akcie budú zamerané na preverenie, či realizované verejné politiky a vládne programy dosahujú svoje ciele, prinášajú pridanú hodnotu z hľadiska udržateľnosti, dodržania zákonnosti a hospodárnosti vo vybraných subjektoch štátnej a verejnej správy.

Kontrolná činnosť NKÚ SR nie je náhodný, ale cieľavedomý, programovaný proces. Jeho príprava sa realizuje vo viacerých fázach v priebehu celého roka (príloha. 2). V prvej etape kontrolóri predkladajú  námety, odborné témy, ktoré ďalej premietajú do detailných kontrolných projektov na základe rizikových analýz, významností a s dôrazom na ekonomické či celospoločenské dopady jednotlivých verejných politík. Do procesu kreovania tém sa už tretí rok zapája aj odborná verejnosť prostredníctvom konzultácií, prezentácií aktivít analytickej jednotky NKÚ SR.

V budúcom roku si národná autorita pre oblasť externej kontroly posvieti na napĺňanie cieľov duálneho vzdelávania, ale aj na otázky súvisiace s odmeňovaním učiteľov základných škôl. Kontrolóri preveria tiež účinnosť oddlžovania zdravotníckych zariadení či efektívnosť rezidentského programu gestorovaného rezortom zdravotníctva. Nemenej významnou bude tiež kontrolná akcia zameraná na podporu zamestnanosti v regiónoch Slovenska prostredníctvom sociálnych podnikov a kontrola efektívnosti opatrení zameraných na zadržiavanie vody v krajine s cieľom ochrany pred následkami sucha. Úrad bude zároveň pokračovať v kontrolách zameraných na hospodárenia štátnych podnikov (Vojenské lesy a majetky) i napĺňania kľúčových merateľných ukazovateľov zadefinovaných v národných IT projektoch (informatizácia súdnictva).  

PRÍLOHY

Príloha 1: Strategické oblasti zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2021 – 2023

(v abecednom poradí)

  • Dopravná infraštruktúra
  • Efektívna a transparentná verejná správa
  • Environmentálna udržateľnosť
  • Právny štát a bezpečnosť
  • Udržateľné verejné financie a fiškálna politika
  • Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie
  • Zamestnanosť a sociálne politiky
  • Zdravie

Celý dokument je dostupný na webstránke kontrolného úradu – www.nku.gov.sk

Príloha 2: Plánovací proces na NKÚ SR

Postup schvaľovania kontrolnej činnosti NKÚ SR JÚL 2020 Odborné útvary predkladajú predsedovi NKÚ SR návrhy tém na kontrolu. AUGUST 2020 Plánovacia rada predkladá predsedovi NKÚ SR vybrané návrhy tém na kontrolu a odporučí ďalší plánovací proces. NOVEMBER 2020 Kontrolóri NKÚ SR prezentujú projekty kontrolných akcií na kolégiu NKÚ SR. DECEMBER 2020 Rozhodovanie o pláne kontrolnej činnosti NKÚ SR. Obsahuje kontrolné akcie, vrátane stanovísk a predbežných štúdií. Predseda NKÚ SR schvaľuje plán kontrolnej činnosti.

None

Zdielať: