Aktuality

Kontrolóri musia aktívnejšie reagovať na výzvy, ktoré vyplývajú z nereálnych sľubov

Bratislava 12. október 2018 – Kontrolóri z členských štátov Európskej únie sa zhodujú v tom, že autority pre oblasť externej kontroly, ale aj Európsky dvor audítorov sa dnes musia aktívnejšie venovať výzvam, ktoré vyplývajú z nereálnych sľubov národných vlád. Európski audítori upozorňujú, že čoraz častejšie sa vo verejnosti objavujú očakávania, ktorých plnenie je nereálne, strategické rozhodnutia v oblasti verejných politik nie sú podložené odbornými analýzami a udržateľným rozpočtom. Najvážnejšie problémy kontrolóri identifikovali v oblasti regionálneho rozvoja, budovaní dopravnej infraštruktúry či financovaní výskumných, inovatívnych projektov. Audítori tiež pripomínajú, že národné vlády nemôžu dlhodobý rozvoj krajiny stavať primárne na európskej finančnej pomoci, pretože rozpočet únie je len jedno percento hrubého národného dôchodku celého európskeho spoločenstva.

Kontrolné úrady by mali vo väčšej miere spolupracovať s profesnými organizáciami, vzdelávacími inštitúciami, ale aj odborníkmi z občianskeho sektora pri príprave strategických dokumentov a plánov kontrolnej činnosti. Táto téma sa stala nosnou agendou zasadnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov EÚ. Zasadnutia, ktoré prebieha v dňoch 11. - 12. októbra 2018 v chorvátskom Dubrovníku sa zúčastňuje tiež predseda slovenského úradu Karol Mitrík. “Je povinnosťou kontrolných úradov uplatňovať nové, moderné nástroje, ktoré pomôžu zapájať aj zástupcov občanov, alebo reprezentantov akademických inštitúcii do procesu kontroly”, povedal v rámci diskusie K. Mitrík. Zároveň zdôraznil, že je to cesta, ktorá posilní postavenie kontrolného úradu, relevantnosť a taktiež legitimitu kontroly na najvyššej, národnej úrovni.

Podľa viacerých zástupcov európskych kontrolných úradov je dôležité, aby záverom kontrol a systémovým odporúčaniam venovali väčšiu pozornosť poslanci národných parlamentov. Aj preto na úrovni zákonodarných orgánov fungujú kontrolné výbory založené na paritnom zastúpení a ich úlohou je nielen prerokovávať závery z kontrolných akcií vykonaných najvyšším kontrolným úradom, ale tiež definovať závažné, systémové odporúčania pre ministerstva či vládu. V súčasnej rýchlo sa meniacej spoločnosti, ktorá stojí pred vážnymi spoločenskými, hospodárskymi a ekologickými výzvami, v čase využívania moderných informačných technológií je dôležité, aby štátne, verejné inštitúcie podporovali interakciu s občanmi a aby riešenia problémov spoločnosti vychádzali z otvoreného, odborného a partnerského dialógu.

 

Kontaktný výbor 11.-12. október 2018, Dubrovnik

Kontaktný výbor, 11.-12. 10. 2018, Dubrovnik

Zdielať: