Aktuality

Kontrolóri budú parlamentným výborom predkladať správy o zisteniach

 

 

Bratislava  13. decembra 2019 – Rozšírenie pôsobnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR umožní, aby od budúceho roku úrad predkladal správy na rokovanie príslušného výboru Národnej rady SR. Výsledky kontroly, zásadné kontrolné zistenia tak budú prerokovávané na pôde parlamentu za účasti príslušných ministrov či predstaviteľov štátnych inštitúcií. Poslanci budú lepšie informovaní o systémových nedostatkoch, rizikách v realizácii verejných politík či riadení ministerstiev. Parlament tak bude môcť lepšie vykonávať kontrolu nad výkonnou mocou, vládou a tiež bude vedieť účinnejšie zmeniť platnú legislatívu. Nový rozmer kontroly na parlamentnej pôde využije národná autorita pre oblasť externej kontroly už v roku 2020, keď poslanci dostanú správy z kontroly kvality vody, nakladania s elektrickým odpadom, plnení cieľov verejných politík v oblasti školstva či v sociálnych službách. 

Pôsobnosť najvyššej kontrolnej inštitúcie bola zmenená aj vďaka aktivite predsedu parlamentu Andreja Danka, ako aj na základe pozitívnych skúseností z fungovania obdobného modelu kontroly na pôde českého parlamentu. Podľa Karola Mitríka, predsedu NKÚ SR ide o jednu zo zásadných zmien v zákone o pôsobnosti kontrolného úradu a týmto krokom sa posúva význam kontroly na najvyššiu úroveň spoločenského významu. „Nie kontrolný úrad, ale parlament je najvyššou kontrolnou inštitúciou v demokratickej spoločnosti. Kontrolný úrad je vďaka svojmu nezávislému postaveniu výkonnou inštitúciou parlamentu, kľúčové zistenia úradu musia končiť na stole poslancov, pretože oni majú povinnosť kontrolovať vládu, ako hospodárne nakladajú ministerstvá s verejnými prostriedkami, majetkom, ako účelne sa používajú verejné zdroje na realizáciu kľúčových verejných politík“. 

Doposiaľ národná autorita pre oblasť externej kontroly povinne predkladala poslancom výročnú správu o svojej činnosti, stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu a záverečného účtu. Od nového roku bude NKÚ SR posielať do príslušného výboru parlamentu aj správy s výsledkami celoslovenských prierezových kontrolných akcií. Príslušný výbor bude povinný správy prerokovať nielen za prítomnosti zástupcu kontrolného úradu, ktorý bude informovať o zásadných zisteniach či kľúčových odporúčaniach, ale aj za účasti ministra či vedúceho predstaviteľa štátnej, verejnej inštitúcie. Rozšírením pôsobnosti úradu sa posilňuje aktívna kontrolná úloha parlamentu voči vláde. 

Nové pravidlá využije kontrolný úrad v roku 2020, v ktorom plánujú vykonať 32 kontrolných akcií. Kontrolné akcie budú zamerané na témy udržateľného rozvoja spoločnosti, kde sa kontrolóri pozrú napríklad na tému kvality vody a na odstraňovanie nebezpečných skládok odpadu. Téme odpadov budú venované aj dve medzinárodné kontrolné akcie zamerané na to, ako je Slovensko pripravené na nakladanie s plastovým či elektronickým odpadom. Ďalšou budúcoročnou témou je dopravná infraštruktúra, kde úrad dlhodobo upozorňuje, že do tejto oblasti ide málo finančných prostriedkov, resp. že verejné prostriedky sú využívané neefektívne. Výrazne sa to prejavuje na kvalite ciest II. a III. triedy, preto sa kontrolóri zamerajú na kvalitu mostov na regionálnych cestách. Pod drobnohľadom úradu budú tiež projekty, ktoré mali prispieť z modernizácii železničnej infraštruktúry.

Treťou dôležitou oblasťou je sociálna problematika. V nej sa kontroly zamerajú na oblasť školstva, zamestnanosti a sociálnych služieb. V oblasti školstva bude témou to, ako sú miestne samosprávy pripravené na rozširovanie kapacít predškolských zariadení, ale aj to, ako funguje systém prideľovania asistentov učiteľov pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Kontrolóri preveria, ako sa darí napĺňať kľúčové ukazovatele a ciele pri podpore najmenej rozvinutých regiónov. Fungovanie sociálnych služieb na lokálnej úrovni bude preverené na segmente domácej opatrovateľskej služby a taktiež na fungovaní komunitných centier pre marginalizované komunity. Národní kontrolóri sa tretí rok venujú fungovaniu štátnych podnikov a akciových spoločností. Na základe analýzy rizík sa v budúcom roku pozrú na hospodárenie Slovenskej pošty, na jej zmluvné vzťahy s externými spoločnosťami. 

Plán kontrol NKÚ SR vychádza zo strednodobého strategického zamerania kontrolnej činnosti. Táto stratégia je postavená na analýzach jednotlivých verejných politík a prioritách nielen z pohľadu objemov verejných či európskych financií, ale aj záväzkov Slovenska k medzinárodným inštitúciám. Nositeľom tejto agendy je analytická jednotka, ktorá pôsobí na základe rozhodnutia predsedu NKÚ Karola Mitríka od roku 2016.

Strategické oblasti kontrol v r. 2020

Strategické oblasti kontrolnej činnosti NKÚ SR v r. 2020

None

Zdielať: