Aktuality

Kontrolný úrad sa pozrie na proces prípravy transformácie Slovenskej akadémie vied

Bratislava 28. septembra 2018 – Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík rozhodol o mimoriadnej kontrole, ktorá bude zameraná na proces prípravy transformácie Slovenskej akadémie vied (SAV). Národná autorita pre oblasť externej kontroly sa pozrie na vecnú, zákonnú prípravu transformácie organizácií zriadených akadémiou na verejné výskumné inštitúcie. Kontrolóri v rámci analytickej podpory kontroly tiež preveria kroky, ktoré bezprostredne súvisia s hospodárnym a účelným nakladaním s majetkom štátu, ktorý je v správe SAV. Kontrolný úrad v tejto súvislosti už oslovil rezort školstva a vyžiadal si komplexnú dokumentáciu, ktorú ministerstvu predložila akadémia, vrátane podporných usmernení či transformačných projektov. Predseda K. Mitrík verí, že uvedená mimoriadna kontrola bude zo strany kontrolnej inštitúcie ukončená do konca kalendárneho roka.

Kontrolóri NKÚ v tomto roku ešte vykonajú ďalších 5 mimoriadnych kontrol na Úrade jadrového dozoru SR a u komisárky pre deti, preveria tiež fungovanie elektronického zdravotníctva, vnútornú kontrolu ústredných orgánov štátnej správy a zanalyzujú kompetencie a finančné toky v rámci samosprávy hlavného mesta SR. Aktuálne prebiehajú aj kontroly opatrení na ochranu pred povodňami. V ďalšej rozsiahlej kontrolnej akcii NKÚ preveruje efektívnosť a účinnosť systému triedeného zberu odpadu v obciach a mestách. V súčasnosti je podľa aktuálnych štatistík  na Slovensku nízka úroveň triedenia komunálneho odpadu v SR v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ.

Tieto mimoriadne aktivity sú výsledkom nielen rizikových analýz, ktoré vypracovali analytici najvyššej kontrolnej inštitúcie, ale vychádzajú tiež z odborného vyhodnotenia podnetov, ktoré boli doručené úradu v priebehu tohto roka. V tomto roku bolo kontrolnej inštitúcii doručených viac ako 350 podnetov. Prevažná väčšina podaní poukazuje na nehospodárne nakladanie s verejnými financiami, majetkom na úrovni miestnej samosprávy, na netransparentné verejné obstarávanie či na možné porušovanie právnych predpisov zo strany ministerstiev a ich organizácií.

Podnety môže podávať verejnosť písomne a tiež elektronicky emailom info@nku.gov.sk, resp. cez formulár na webstránke www.nku.gov.sk, kde sa zadávateľ môže prihlásiť aj prostredníctvom elektronického ID preukazu cez ústredný portál verejnej správy. Podnet je možné podať aj bez prihlásenia. Približne každé tretie podanie požadujúce výkon kontroly je úradu doručené práve prostredníctvom webového formulára.

NKÚ SR vykonáva kontrolu na základe vopred schváleného ročného Plánu kontrolnej činnosti. Doručené podania môžu byť využité ako doplnkový zdroj informácií v rámci vecne zameraných plánovaných kontrol. Kontrolný úrad všetky doručené podania priebežne analyzuje a vyhodnocuje. V  prípade aktuálnosti, miery závažnosti a s prihliadnutím na celkové kapacitné možnosti úradu, môže predseda K. Mitrík zaradiť poznatky získané z doručených podnetov do praktického výkonu kontroly. 

Najviac podaní smerovalo do oblasti územnej samosprávy. Množstvo podnetov bolo doručených od samotných zástupcov obce (starosta/ primátor, poslanec, či miestny kontrolór). V uvedených prípadoch je však prvoradé, aby vo veci porušovania predpisov využili títo zástupcovia občanov všetky svoje kompetencie a v prípade podozrenia z páchania trestnej činnosti sa obrátili na orgány činné v trestnom konaní. Najvyššia kontrolná autorita zdôrazňuje, že obecní a mestskí kontrolóri, ako aj hlavní kontrolóri VÚC majú byť prvou inštanciou kontroly v oblasti svojich pôsobností.

Zdielať: