Aktuality

Kontrolné úrady môžu nezávisle hodnotiť, merať reálne benefity z rozhodnutí politikov

Bratislava / Bukurešť  7. mája 2019 – Zmeny v spoločnosti, ktoré so sebou prináša 21. storočie, nove výzvy v ekonomickej, sociálnej či environmentálnej oblasti musia byt premietané aj do fungovania národných autorít pre externú kontrolu. Ide o realitu, pred ktorou dnes stoja kontrolné inštitúcie členských štátov Európskej únie. Zhodli sa na tom prezidenti, predsedovia národných kontrolných úradov na medzinárodnej konferencii, ktorá prebieha (6.-7. mája t. r.) v Bukurešti v rámci predsedníctva Rumunska v Rade Európskej únie.

Podľa predsedu slovenských kontrolórov Karola Mitríka, kontrolné úrady musia zrkadliť témy, ktorými žije spoločnosť na národnej, ale aj európskej úrovni. “Kontrola už nemôže byť len o pohľade na bežné účtovné, rozpočtové pravidlá či na zákonné nakladanie so štátnym, verejným majetkom, ale musí ponúkať parlamentu, vláde a tiež verejnosti nezávislý pohľad na efektívnosť, hospodárnosť pri nakladaní s verejnými financiami, majetkom”, konštatuje K. Mitrík. To je podľa neho tiež jeden z dôvodov, prečo Najvyšší kontrolný úrad SR v ostatných troch rokoch zvýšil podiel výkonnostných, prierezových kontrol. Ide o kľúčovú zmenu, ktorá prináša odpovede na otázky transparentnosti rozhodovania verejných činiteľov, na procesy rozhodovania a tiež na plnenie strategických cieľov definovaných na národnej i medzinárodnej úrovni (agenda OSN 2030, EU 2020 a pod.).

Nestranný, odborný pohľad národnej autority pre oblasť kontroly na realizáciu nosných verejných politík je výnimočnou príležitosťou a zároveň povinnosťou, na ktorú musia kontrolne inštitúcie aktívne reagovať. Toto je tiež jedna z ciest, ako merať benefity realizovaných verejných politik, národných projektov pre dlhodobo udržateľný rozvoj spoločnosti, ako hodnotiť ich prínos pre samotných občanov.

K. Mitrík, Rumunsko

K. Mitrík, M. Kála - prezident NKÚ ČR

Konferencia kontrolných úradov EÚ, Bukurešť, Rumunsko

None

Zdielať: