Aktuality

Kontrola pomáha lepšie spravovať veci verejné a tiež môže odhaľovať nezákonné konanie verejných činiteľov

Bratislava 10. decembra 2018 – Výzva, pred ktorou stoja dnes národné autority pre oblasť externej kontroly je, že kontrolné úrady sú nútené čoraz aktívnejšie spolupracovať s externým prostredím nielen pri príprave kontrolnej činnosti, ale aj pri modelovaní vecných záverov a systémových odporúčaní. Myšlienky participácie pri výkone kontrolnej činnosti pretavuje Najvyšší kontrolný úrad SR do memoránd o spolupráci. Národní kontrolóri v súčasnosti spolupracujú s 25 partnermi, memorandum o spolupráci má úrad podpísané napríklad s Ekonomickou univerzitou, Úradom pre verejné obstarávanie, Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, Národným bezpečnostným úradom, či Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií SR.

 

Predseda kontrolného úrad Karol Mitrík je toho názoru, že štátne i verejné inštitúcie sú povinné spolupracovať a zdieľať informácie, ktoré pomôžu lepšie spravovať veci verejné, prispejú k efektívnejšiemu a hospodárnejšiemu nakladaniu s verejnými finančnými prostriedkami, majetkom. K. Mitrík medzi kľúčových partnerov NKÚ SR považuje generálnu prokuratúru a policajný zbor. „Kontrola pomáha nielen tomu, aby sa veci verejné spravovali lepšie, ale tiež môže prispieť k odhaľovaniu tých, ktorí verejné pozície môžu zneužívať vo vlastný prospech“. Aj preto, jedným z dôležitých partnerov kontrolného úradu sú Generálna prokuratúra SR s Policajný zbor SR. Kľúčovým cieľom vzájomnej spolupráce je vymieňať si informácie už v priebehu kontrolnej akcie, resp. vyšetrovania. Týmto krokom môžu byť kontrolóri nápomocní vyšetrovateľom pri odhaľovaní trestnej činnosti hospodárskeho charakteru v oblasti štátnej a verejnej správy či pri zneužívaní európskej finančnej pomoci. Na druhej strane, kontrolóri si môžu vďaka memorandu aktívne vymieňať skúsenosti s prokurátormi, policajtmi. A tak už pri podozrení na páchanie trestného činu či pri možnosti zneužívania právomoci verejného činiteľa, môžu byť orgány činné v trestnom konaní aktívne zapojené do procesu v priebehu kontroly, nie až po jej ukončení, podpísaní protokolov.

Napĺňanie cieľov spoločného memoranda vyhodnocujú zástupcovia generálnej prokuratúry, policajného zboru s kontrolným úradom jedenkrát ročne, pričom tohtoročné stretnutie sa konalo dnes (10. december 2018) v bratislavskej centrále NKÚ. Okrem výmeny informácií o poznatkoch z kontrolnej činnosti bola realizovaná aj vzdelávacia aktivita zameraná na aktuálne aplikačné problémy trestno-právnych predpisov. Generálnu prokuratúru zastupoval prof. Jozef Čentéš a Policajný zbor SR reprezentovala 1. viceprezidentka Jana Maškarová spolu so zástupcami Národnej kriminálnej agentúry a Úradu kriminálnej polície.

Kontrolóri v priebehu roka 2018 odstúpili orgánom činným v trestnom konaní 8 podnetov s podozrením na spáchanie trestnej činnosti a 4 podania netrestného charakteru. Z hľadiska trestných oznámení išlo o podania na základe záverov z kontroly, ktoré sa okrem iného týkali možného spáchania trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie či podozrení na spáchanie trestného činu vo veci porušenia povinností pri správe cudzieho majetku. V prípade netrestného charakteru išlo o podania súvisiace s tým, že všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obcí alebo miest boli v rozpore so zákonom o odpadoch, či podozrenie z porušenia zákona, ktoré sa týkalo vymenovania prednostu obecného úradu v rozpore so zákonom. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o navýšenie počtu podaní súvisiacich s trestnou činnosťou o dve. Zástupcovia prokuratúry v tomto roku odstúpili NKÚ SR celkom 15 podnetov, ktoré najčastejšie upozorňovali na nehospodárne nakladanie s majetkom či financiami zo strany štatutárnych predstaviteľov miestnej samosprávy. Vyšetrovatelia v priebehu roka aktívne komunikovali s kontrolórmi závery z kontroly v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), Výskumnej agentúre či v obci Kamenín a Turá.

Zdielať: