Aktuality

Kapacita zariadení pre seniorov na Slovensku je alarmujúco nedostatočná

Bratislava 7. decembra 2018 – Populácia na Slovensku rapídne starne, za 10 rokov počet seniorov vzrástol o 200 tisíc a kým v roku 2008 ich bolo 655 tisíc, dnes tu žije takmer 850-tisíc ľudí nad 65 rokov (viď tabuľka 1, graf 1). Dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov sa v súčasnosti stáva stále naliehavejšou výzvou najmä v súvislosti s demografickým vývojom populácie. Kým v roku 2008 na každého obyvateľa vo veku 65+ pripadalo šesť osôb v produktívnom veku, v roku 2017 to boli už len cca 4,5 osoby.

Oblasť sociálnej politiky a starostlivosť o starších ľudí je kľúčovou pôsobnosťou rezortu práce a sociálnych vecí a ministerstvo v  roku 2014 vypracovalo strategický dokument „Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020”. Štát preniesol zodpovednosť za poskytovanie, výkon sociálnych služieb pre seniorov na regionálnu a miestnu samosprávu. NKÚ sa preto pozrel na to, ako vykonávajú verejnú politiku zriaďovatelia i poskytovatelia týchto služieb.

Najväčšie výzvy zistili kontrolóri v troch oblastiach:

Kapacitné možnosti

Počet obyvateľov v seniorskom veku rastie, no kapacitné možnosti zariadení sa nezvyšujú. Tie súčasné sú v zariadeniach pre seniorov, ako aj v špecializovaných zariadeniach na úrovni 26-tisíc lôžok, pričom viac ako 7 500 ľudí čaká na voľné miesto. Počet žiadateľov narástol za desať rokov takmer o polovicu a proces vybavenia žiadosti trvá väčšinou viac ako 60 dní. Počet lôžok sa pritom v poslednom roku zvýšil len o 730 miest (graf 2). Z hľadiska vyhodnocovania a transparentnosti NKÚ považuje za problém, že z hľadiska administratívy je žiadosť vybavená odoslaním požiadavky do zariadenia. Klienti však po administratívnom vybavení (v prípade VÚC) žiadostí čakajú aj dva i tri mesiace, kým sa vhodné miesto v zariadení uvoľní.

Ekonomické podmienky

Výdavky na prevádzku sociálnych zariadení majú v ostatných rokoch stúpajúcu tendenciu a v roku 2017 dosiahli  u verejných poskytovateľov 19 miliónov eur (tabuľka 2). Tento nárast však nezohľadňuje mzdové požiadavky. Mzda opatrovateľov sa pohybuje na úrovni minimálnej mzdy a ich vekový priemer je skoro 60 rokov. Alarmujúci je tiež nedostatok odborných zamestnancov, ktorí by poskytovali služby pre seniorov. Zákonom stanovené limity – maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a percentuálny podiel odborných zamestnancov ku koncu minulého roka nespĺňala viac ako tretina zariadení. Národná autorita pre oblasť externej kontroly vidí problém tiež v meškajúcej modernizácii ubytovacích či hygienických priestorov. Len na kontrolnej vzorke 14-tich verejných zariadení predstavuje investičný dlh viac ako 8 mil. eur. – to je objem financií, ktorý je potrebný na modernizáciu ubytovacích a hygienických zariadení, aj na splnenie podmienky minimálnej výmery izieb.

Kontrolný systém

Systém vnútornej kontroly hodnotí NKÚ ako nedostatočný. Napríklad rezort práce za tri roky v období 2015-17 nevykonal ani jednu kontrolu v seniorskom zariadení. Závažný je aj fakt, že samosprávne kraje nemajú schválené koncepcie rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít a ani poznania cieľov z komunitných plánov obcí. Z ôsmich krajov tak urobili iba dva, Banskobystrický a Prešovský, no i to len na vzorke necelých 10% obcí. Závažnejšie je, že v týchto koncepciách neurčili personálne, finančné ani organizačné podmienky na ich realizáciu, mali len všeobecný charakter a nedajú sa teda vyhodnotiť. Podľa názoru NKÚ by mal rezort práce, soc. vecí a rodiny aktívne plniť svoje povinnosti vo vzťahu k poskytovateľom služieb.

 

Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že štát sa nemôže zbaviť zodpovednosti za jednu z kľúčových verejných politík. Zodpovedné ministerstvá musia prijímať také strategické opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu kapacít zariadení sociálnych služieb pre seniorov a zároveň povedú k lepšiemu finančnému ohodnoteniu práce opatrovateľov. Samosprávne kraje by mali svoje koncepčné strategické dokumenty stavať na reálnych a preukazných podkladoch, preto musia oveľa viac spolupracovať s obcami a mestami.  Výzvou pre všetkých je tiež hľadať možnosti na investovanie verejných zdrojov do modernizácie už existujúcich zariadení, ale aj do výstavby nových.

 

Grafy a tabuľky:

Tabuľka č. 3: Prehľad o vekovej štruktúre obyvateľov SR za roky 2008 až 2017

 

Ukazovateľ

Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Veková skupina

počet osôb

0 – 14

836 069

831 320

830 457

832 572

830 576

829 925

830 181

832 043

840 228

849 701

15 – 64

3 921 880

3 928 471

3 932 092

3 881 088

3 870 038

3 852 888

3 834 289

3 810 273

3 780 456

3 748 564

65+

654 305

665 134

672 724

690 662

710 222

733 136

756 879

783 936

814 659

844 855

Spolu

5 412 254

5 424 925

5 435 273

5 404 322

5 410 836

5 415 949

5 421 349

5 426 252

5 435 343

5 443 120

 

štruktúra (v %)

0 – 14

15,45

15,32

15,28

15,41

15,35

15,32

15,31

15,33

15,46

15,61

15 – 64

72,46

72,42

72,34

71,81

71,52

71,81

70,73

70,22

69,55

68,87

65+

12,09

12,26

12,38

12,78

13,13

13,54

13,96

14,45

14,99

15,52

Zdroj: ŠÚ SR

kapacita zariadení pre seniorov - grafy

 

Kapacita zariadení pre seniorov - grafy 2

Tabuľka2 :  Prehľad o výdavkoch a ich štruktúre v zariadeniach pre seniorov – verejní poskytovatelia v rokoch 2015 až 2017

 

Rok

Celkové výdavky  spolu

 
 

2015

17 305 430,99

 

2016

17 961 088,15

 

2017

19 324 822,51

 

Zdroj: spracované NKÚ SR z podkladov kontrolovaných subjektov

 

Podrobné výsledky kontroly sú v Záverečnej správe Sociálne služby pre seniorov (pdf, 1,6 MB)

 

 

Zdielať: