Tlačové správy 2023

Kampaň k výberu daní bola úspešná, finančná správa ale zlyháva pri plnení úloh na východnej hranici

Publikované: 21.12.2023


Bratislava 21. decembra 2023 – Proaktívna listová kampaň finančnej správy na podporu plnenia povinností pri výbere dane z prevodu vlastníctva nehnuteľností bola úspešná. Naplnil sa jej cieľ, ktorým bolo vedenie ľudí k zodpovednosti a nie ich sankcionovanie. Vďaka otvorenému prístupu Finančného riaditeľstva SR, ktoré oficiálne spustilo kampaň v roku 2021, pričom priamo sa dotkla vytypovaných prevodov nehnuteľností od roku 2016, sa podarilo dodatočne vybrať na daniach a zdravotných odvodoch viac ako 28 miliónov eur. Tento fakt vyplýva z výsledkov tohtoročnej prierezovej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR zameranej na výrub a výber dane z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností. „Komunikačnú iniciatívu finančnej správy vnímame ako správny, na slovenské pomery výnimočný a zároveň proklientsky krok. Vďaka tejto iniciatíve boli adresnými listami upozornení vytypovaní daňovníci o tom, že mohla ich pozornosti uniknúť daňová a taktiež odvodová povinnosť. Týmto krokom mohli občania podniknúť nápravu bez toho, aby im za nesplnenia zákonných povinností hrozila zo strany štátu sankcia,“ zdôraznil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Infografika: Kontrola: Vyrubovanie a výber dane z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností  Kontrolované obdobie: 2020 až I. polrok 2023 a súvisiace obdobia   Komunikácia s občanmi funguje; Dobrovoľné plnenie daňovej povinnosti výrazne zvýšilo výber daní z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností;  V rokoch 2021až 2023 realizovala finančná správa listové kampane. Oslovila daňovníkov, že ak dosiahli príjem z nehnuteľnosti, mohla im vzniknúť povinnosť zaplatiť daň. Celkom bolo odoslaných 25 947 listov k 29 711 nehnuteľnostiam. Ušetrili sa náklady a administratívna záťaž prípadných daňových kontrol.  Až 28,3 mil. € bol dodatočný výnos za zdanené roky 2016 - 2022, z toho 15,2 mil. € na dani z príjmov a 13,1 mil. € na zdravotných odvodoch (celkový výnos bol 115,9 mil. €).

Šéf národných kontrolórov v tejto súvislosti dodáva, že „správne cielená informačná a edukačná kampaň finančnej správy sa ukázala ako veľmi dobrý nástroj na zvýšenie právneho povedomia občanov a prispela k lepšiemu výberu daní, ktoré v konečnom dôsledku slúžia okrem iného samosprávam na poskytovanie služieb ich obyvateľom. Je to zároveň príklad dobrej praxe aj pre iné štátne či verejné inštitúcie“. Povinnosť priznať príjem z predaja alebo prevodu nehnuteľnosti vzniká daňovníkovi, ak sa tak stane do 5 rokov od nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku. Zákonom sú vymedzené prípady, keď je príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti od dane oslobodený.

Podiel zdanených nehnuteľností v rokoch 2016 až 2019 sa po zaslaní listov zvýšil z pôvodných 32 % v roku 2016 až na 55 % v roku 2022. V ostatných troch rokoch (2020 – 2022) sa listy posielali ešte pred lehotou na podanie daňového priznania. Podiel zdanených nehnuteľností z celkového počtu nehnuteľností, ktoré finančná správa identifikovala, že by mali podliehať zdaneniu, dosiahol rozpätie 52 až 55 % (graf č. 1). U vybraných daňovníkov, ktorí nezareagovali na list, bola po ďalšom preverení dorubená daň v celkovej výške 597-tisíc eur. V prípade dane z príjmov z prevodu nehnuteľnosti je odhadovaný ročný daňový výpadok bezmála 22 miliónov. Národnými kontrolórmi neboli pri tejto kontrolnej akcii zistené porušenia záväzných právnych predpisov. 

Graf č. 1: Podiel zdanených predajov pred a po zaslaní informatívnych listov (proaktívna listová kampaň FR SR)

Zdroj: spracované z údajov FR SR

Situáciu so špeciálnou technikou na východe Slovenska je potrebné riešiť čo najskôr

Národná autorita pre externú kontrolu sa v priebehu roka zamerala na činnosť Finančného riaditeľstva SR aj ďalšou kontrolou, ktorou bolo preverené plnenie povinností pri zabezpečení ochrany východnej hranice Slovenska. Na rozdiel od daňovej činnosti, v tejto problematike, zameranej na colnú činnosť, kontrolný úrad zistil viaceré významné nedostatky. Na slovensko-ukrajinskej hranici nie sú pre chýbajúcu alebo zastaranú a neudržiavanú techniku colníci schopní zabezpečiť kvalitný dohľad. „Ide pritom o kľúčovú vstupnú hranicu schengenského priestoru. Musí byť prioritou slovenských štátnych inštitúcií zabezpečiť jej ochranu. K vzniku kritickej situácie bezpochyby prispelo nepochopiteľné zanedbanie pravidelnej údržby špeciálnej techniky slúžiacej na odhaľovanie nebezpečného tovaru, akým sú zbrane, rádioaktívny materiál, cigarety či alkohol, “ približuje Ľ. Andrassy. 

Výdavky na opravu a údržbu špeciálnej techniky, ktorá je pre prácu colníkov kľúčová, klesli v roku 2020 oproti roku 2019 o vyše milión eur. Pri porovnaní rokov 2019 až 2022 išlo o pokles až na úrovni bezmála 1,25 milióna (graf č. 2). Pašovaný tovar tak hľadajú na našej hranici „nevidiaci“ colníci bez použitia adekvátnej a vysoko účinnej techniky. „Priam až absurdnú situáciu zažili moji kolegovia počas kontroly v rámci železničnej stanice Maťovce. Našli tu od leta tohto roka nefunkčný stacionárny radar na kontrolu obsahu vagónov. Colníci v 21. storočí preverovali vagóny so železnou rudou manuálne, a to s využitím sondážnych tyčí. V porovnaní so sofistikovanými praktikami pašerákov tak ťahajú za výrazne kratší koniec, čím sa vrátili do dávnej minulosti,“ priblížil jedno z najzávažnejších zistení šéf národných kontrolórov. Kontrola zároveň preukázala významný pokles používania špeciálnej techniky od roku 2019, prípadne jej zlé a nelogické prideľovanie. To má za následok absenciu modernej techniky na vyťažených colných úradoch s rizikovými prepravnými terminálmi či letiskami.

Pre alarmujúcu situáciu slovenskí kontrolóri odporúčajú Finančnému riaditeľstvu SR, aby v spolupráci s Ministerstvom financií SR operatívne hľadalo finančné zdroje na zabezpečenie stacionárneho zariadenia na kontrolu železničných vagónov v Maťovciach, ale tiež mobilných skenerov, detekčných zariadení pre colníkov vo Vyšnom Nemeckom a v Čiernej nad Tisou. „Kompetentné inštitúcie by mali bez zbytočných prieťahov konať, pretože naše zistenia, ktoré boli bez námietok potvrdené kontrolovaným subjektom, súvisia nielen s nezákonným dovozom alkoholu či cigariet, ale ide v tomto prípade o bezpečnostné riziká spojené s pašovaním zbrani či rádioaktívneho materiálu,“ zdôrazňuje závažnosť zistení kontrolórov ich predseda.

Graf č. 2: Čerpanie výdavkov na opravy a údržbu v rokoch 2015 až 2022 vyjadrené v eurách

Zdroj: Vlastné spracovanie NKÚ SR z podkladov poskytnutých FR SR

Ďalším zistením z tejto kontroly je porušenie zákona o verejnom obstarávaní, a to nielen pre spôsob stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, ale aj porušenia princípu hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Výsledkom bol nákup špeciálnej techniky za neprimerané ceny, ktoré boli významne navýšené oproti totožnej technike obstaranej rezortom vnútra. Výška predraženia nákupov spektrometrov PROGENY ResQ vo finančnom vyčíslení predstavuje viac než 300-tisíc eur.  Kontrolóri zaznamenali tiež porušenie zákona o metrológii či radiačnej ochrane, keď zamestnanci finančnej správy používali mobilné inšpekčné systémy bez skúšky dlhodobej stability či bez zabezpečenia skúšky monitorovania pracoviska so zdrojom ionizujúceho žiarenia, čím mohlo prísť k ohrozeniu zdravia osôb. 

Finančná správa disponovala v roku 2022 približne 200 kusmi špeciálnej techniky, pričom viac ako dve tretiny z nej získali na základe memoranda o darovaní a spolupráci s Ministerstvom energetiky USA. Slovenskí kontrolóri zistili, že finančná správa nemá komplexný obraz o darovanej technike a chýbajú jej základné listinné dokumenty (odovzdávacie, preberacie doklady). NKÚ preto odporučil FR SR urobiť komplexný vnútorný audit špeciálnej techniky, vrátane revízie interných riadiacich aktov.

Správa o výsledku kontroly "Špeciálna technika v podmienkach finančnej správy"
Správa o výsledku kontroly "Vyrubovanie a výber dane z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností"

Zdielať: