Aktuality

Globálne klimatické zmeny budú v pozornosti vedcov, akademikov i kontrolórov

Bratislava 5. októbra 2018 – Otázky súvisiace s globálnymi klimatickými zmenami, znečisťovaním životného prostredia, ale aj udržateľným rozvojom civilizácie budú v nadchádzajúcich rokoch jednou z kľúčových tém pre nezávislé kontrolné inštitúcie pôsobiace nielen v európskom priestore. Kontrolóri sa tak aktívne pridávajú k vedcom, akademikom, ktorí už niekoľko rokov upozorňujú národné vlády i medzinárodné inštitúcie, že budúcnosť života na Zemi je vo vážnom ohrození. Viacerí odborníci upozorňujú, že zlomovým obdobím je polovica 21. storočia. Ak v nadchádzajúcich rokoch politici, parlamenty a vlády nepodniknú rázne legislatívne zmeny a neschvália globálne ekologické riešenia, nastanú nevratné zmeny.

O týchto kľúčových výzvach diskutovali v závere septembra kontrolóri z 34 európskych krajín spoločne s vedcami, akademikmi v Bratislave na zasadnutí pracovnej skupiny pre kontrolu životného prostredia (WGEA). Pracovná skupina funguje pod európskym združením kontrolných úradov (EUROSAI), pričom táto medzinárodná inštitúcia patrí ku kľúčovým partnerom Organizácie spojených národov v otázkach vyhodnocovania strategických cieľov Agendy OSN 2030 – Trvalo udržateľné ciele (SDG).  Slovenskí kontrolóri v súčasnosti vykonávajú prierezovú kontrolu, ktorej cieľom je zmapovať stav implementácie záväzkov, ku ktorým sa Slovenská republika prihlásila a tiež napĺňanie kľúčových ukazovateľov súvisiacich s kvalitou životného prostredia. Výsledky kontrolnej akcie budú pritom poskytnuté európskym partnerom, aby sa vďaka medzinárodnému porovnávaniu kontrolných zistení spracovala správa o tom, ako si národné vlády, ale aj samotné európske spoločenstvo plnia svoje záväzky smerujúce k znižovaniu znečistenia planéty.

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík považuje témy súvisiace s ochranou životného prostredia, otázky týkajúce sa s kvality života za kľúčové pri definovaní strategického, strednodobého zamerania kontrolnej činnosti úradu. Pri príprave kontrolných akcií, ale aj pri ich vyhodnocovaní a definovaní odporúčaní pre parlament či vládu budú slovenskí kontrolóri aktívne spolupracovať s akademickým prostredím a vedcami. „Kontrolóri, vedci sú odsúdení na aktívnu spoluprácu, pretože len spoločnými silami vieme a môžeme vybudiť spoločnosť k tomu, aby sme si uvedomili, že ľudský život, kvalitné životné prostredie, zdravá spoločnosť je jediným kľúčom k udržateľnému rozvoju spoločnosti“, hovorí K. Mitrík a zároveň dodáva, že životné prostredie, kvalita života nepozná hranice a ignorovanie rôznych environmentálnych záťaží ohrozuje nielen obyvateľov dotknutého regiónu, štátu, ale nás všetkých – Európanov i obyvateľov celej planéty. Európske kontrolné inštitúcie upozorňujú národné vlády, parlamenty, že neriešenie, odsúvanie ekologických výziev na neskôr, bude mať rozsiahle ekonomické a finančné dopady, ktoré bude cítiť v zdravotníctve i bezpečnosti.

Trvalo udržateľné ciele Agendy OSN 2030 už dnes preverujú slovenskí kontrolóri v rámci akcií, ktoré sú zamerané na plnenie opatrení súvisiacich s protipovodňovou ochranou rizikových území, na udržateľnosť a efektívnosť systému lesného hospodárstva, ale aj na funkčnosť triedeného zberu komunálneho odpadu. V roku 2019 bude národná autorita pre oblasť externej kontroly realizovať tiež spoločné medzinárodné kontroly. Spoločne s českými partnermi sa pozrú na problematiku súvisiacu s podporou kľúčových klimaticko-energetických politik štátu a financovanie tejto podpory z hľadiska udržateľnosti verejných príjmov. Slovenskí, poľskí a ukrajinskí kontrolóri zasa zmapujú, ako národné vlády dodržiavajú princípy, záväzky vyplývajúce z Bazilejského dohovoru pri pohybe nebezpečného odpadu cez hranice štátov a jeho zneškodňovaní.

Predseda NKÚ SR Karol Mitrík a predseda najvyššej kontrolnej inštitúcie Poľska pán Krzysztof Kwiatkowski pri podpise memoranda o spoločnom postupe pri kontrole záväzkov vyplývajúcich z Bazilejského dohovoru pri pohybe nebezpečného odpadu cez hranice štátov a jeho zneškodňovaní.

Predseda NKÚ SR Karol Mitrík a predseda najvyššej kontrolnej inštitúcie Poľska pán Krzysztof Kwiatkowski pri podpise memoranda o spoločnom postupe pri kontrole záväzkov vyplývajúcich z Bazilejského dohovoru pri pohybe nebezpečného odpadu cez hranice štátov a jeho zneškodňovaní.

Zdielať: