Aktuality

Dôveryhodnosť NKÚ vedie cez otvorenosť a transparentnosť kontrolných procesov

Výsledky kontrol sú dostupné širokej verejnosti.

Bratislava 17. apríla 2019 – Najvyšší kontrolný úrad už viac ako tri roky ponúka informácie o výsledkoch kontrolných akcií širokej verejnosti prostredníctvom médií, ale najmä prostredníctvom vlastnej online komunikácie na najsilnejších sociálnych sieťach a webovej stránke úradu. Prístup k správam z kontrol tak majú nielen politici, či médiá, ale aj  široká laická i odborná verejnosť, bez ohľadu na geografickú polohu či profesionálne zameranie.

Národná autorita pre oblasť externej kontroly môže budovať svoju dôveryhodnosť, zvyšovať váhu u odbornej i laickej verejnosti len tým, že cely proces kontroly a jej závery sú prezentované zrozumiteľným spôsobom. Tento princíp je jedným z kľúčových a vychádza z medzinárodných štandardov posudzovania postavenia kontrolnej inštitúcie v demokratickej spoločnosti,“ zdôraznil generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ Ľubomír Andrassy.

Slovenskí kontrolóri preto v ostatných troch rokoch  podnikli niekoľko krokov k tomu, aby nielen príprava kontrolnej akcie, ale hlavne výsledky z nej boli ponúkané čo najširšiemu publiku. Každá kontrolná akcia, jej závery a odporúčania sú premietané do záverečnej správy, ktorú má k dispozícii nielen kontrolovaný subjekt, ale je predsedom úradu Karolom Mitríkom zasielaná tiež príslušnému ministrovi a parlamentným výborom. Okrem toho, predseda spravidla v štvrťročnom cykle informuje o kľúčových zisteniach aj troch najvyšších ústavných činiteľov. V záujme maximálnej otvorenosti pristúpili kontrolóri, ako prví zo štátnych inštitúcií, k prezentovaniu výsledkov ich práce nielen prostredníctvom tlačových správ, ale aj video, audio príspevkov, ktoré prezentuje aj na sociálnych sieťach. Zároveň, významné domáce či medzinárodné podujatia sú vysielané naživo. Podľa Karola Mitríka je toto jedinou správnou a priamou cestou, vďaka ktorej môže verejnosť vnímať NKÚ ako rešpektovanú národnú autoritu.

V priebehu roka 2018 kontrolný úrad vydal pre médiá 57 tematických tlačových správ a zorganizoval 4 brífingy predsedu NKÚ SR s novinármi. Úrad okrem vydávania štandardných tlačových, printových správ pristúpil k vydávaniu audio, video príspevkov vo vysokom rozlíšení, aby ich mohli využívať celoslovenské, regionálne rádiá aj televízie. Ide o prvú štátnu inštitúciu, ktorá zvolila takto široko štruktúrovaný prístup k informovaniu odbornej, ale aj laickej verejnosti o kľúčových oblastiach svojej činnosti.

Na internetovej stránke (www.nku.gov.sk) je zverejnených 29 záverečných správ z kontrolných akcií realizovaných úradom v minulom roku. Návštevník môže získať tiež informácie o pripravovaných kontrolách, o akciách, ktoré práve prebiehajú, či o aktivitách kontrolnej inštitúcie na národnej aj medzinárodnej scéne. Úrad pri komunikácii s verejnosťou využíva i sociálne siete Twitter a Facebook  a pri organizovaní medzinárodných akcií využíva živé, on-line vysielanie na internete prostredníctvom platformy YouTube. K dnešnému dňu ponúka 30 videí, pričom najpopulárnejšími sa stali témy ako protipovodňové opatrenia, zabezpečenie kompy či triedenie odpadu. V rámci sociálnych sietí bolo v priebehu roku 2018 zverejnených viac ako 220 odborných príspevkov a k informáciám sa dostalo viac ako 45- tisíc návštevníkov, čitateľov.

V roku 2018 bolo evidovaných 648 podaní od fyzických a právnických osôb, pričom v porovnaní  predchádzajúcim rokom ide o skoro 20% nárast. Každý piaty podnet doručený kontrolnému úradu má anonymného odosielateľa a zo všetkých podaní poslal NKÚ SR celkom 38 podaní na priame vybavenie inej štátnej, verejnej inštitúcii v jej zákonnej pôsobnosti. Pri porovnaní obsahov podaní doručených úradu v minulosti a v priebehu roka 2018 je možné konštatovať, že takmer tretina z nich sa opakuje. Oficiálne webové sídlo navštívi ročne viac 60 tisíc záujemcov , najsilnejšími mesiacmi v priebehu roka 2018 boli marec a november. Najnavštevovanejšími podstránkami sú kapitoly s informáciami o výsledkoch kontrol, či o kontrolovaných subjektoch.

graf komunikačné aktivity NKÚ

Zdielať: