Aktuality

Detská ombudsmanka musí prijať opatrenia, ktoré prispejú k otvorenosti a lepšiemu finančnému riadeniu úradu

Bratislava 24. januára 2019 – Na základe uznesenia NR SR Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) v minulom roku vykonal kontrolu v Úrade komisára pre deti (Úrad). NKÚ preveril jednotlivé body podnetu NR SR, ktoré poukazovali na nezverejňovanie faktúr za tovary a služby, na nesprávne postupy vo verejnom obstarávaní, na nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami pri zakúpení dvoch obrazov, kamery s príslušenstvom a pri prenajímaní parkovacích boxov pre potreby Úradu. Kontrolóri preverili hospodárnosť a účelnosť pri používaní finančných prostriedkov v rámci hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v správe Úradu za roky 2016 a 2017.

Kontrola povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok poukázala na nedodržanie niektorých ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám, a to napr. tým, že Úrad nezverejnil na svojom webovom sídle dve zmluvy a dve prílohy k zmluvám.  Išlo pritom o zmluvy, ktoré sa nezverejňujú v registri zmlúv. Kontrolou zverejňovania údajov z faktúr a objednávok bolo zistené, že v dvoch prípadoch neboli zverejnené údaje o faktúrach a v šiestich prípadoch neboli zverejnené údaje o objednávkach.

Úrad komisára pre deti hospodáril s rozpočtom 377 tisíc eur (v r. 2017), z toho 80% výdavkov predstavovali osobné náklady na 11 zamestnancov Úradu. Úrad si prenajíma administratívne priestory a podľa zistenia NKÚ cena nájmu za nebytové priestory zodpovedala cenám za nájom porovnateľných nebytových priestorov v danej lokalite slovenskej metropoly. Za parkovacie miesta prislúchajúce k budove, kde úrad detskej ombudsmanky sídli, platili dokonca menej, ako ostatné komerčné spoločnosti v rovnakej budove. Kontrolou bolo ďalej zistené, že Úrad vysúťažil externú firmu na vedenie účtovníctva za 750 eur mesačne s DPH formou prieskumu trhu, hoci podľa vtedy platného zákona o verejnom obstarávaní mal byť stanovený postup na podlimitnú zákazku.

Kontrolóri NKÚ preverili aj hospodárenie s majetkom úradu komisára pre deti. Okrem nákupu servera a počítačovej techniky v r.  2016 zakúpil aj dva obrazy za 2,6 tis. eur a digitálnu kameru v cene približne 2 tis. eur. Obrazy výtvarníčky Ivany Barazi boli obstarané v období zriaďovania Úradu a dnes plnia reprezentačnú funkciu. Tento majetok bol riadne zaevidovaný, je vedený v účtovníctve a slúži svojmu účelu. Vzhľadom na skutočnosť, že umelecké dielo má unikátny charakter, nie je možné zo strany kontrolórov vyhodnotiť adekvátnu výšku ich ceny. V zmysle zákona o komisárovi pre deti je komisár, jeho spolupracovníci oprávnení hovoriť s dieťaťom aj bez prítomnosti tretích osôb. Z dôvodu využiteľnosti obsahu rozhovoru pre potreby súdu je potrebné vyhotovovať z rozhovorov kvalitný záznam. Zakúpená kamera s príslušenstvom bola použitá pri 152 rozhovoroch v rámci riešenia podnetov, pri monitorovaní v 10 resocializačných zariadeniach a 24 detských domovoch. Úrad v súlade so zákonom zakúpil v roku 2017 vozidlo Škoda Superb za 28 tis. eur., pričom išlo o jeho obstaranie prostredníctvom Rámcovej dohody uzatvorenej medzi spoločnosťou ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o., a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ktoré bolo centrálnym obstarávateľom.

Národná autorita pre oblasť externej kontroly nezistila v Úrade komisárky pre deti závažné porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Kontrolóri však vidia rezervy v úprave vnútorného kontrolného systému, lepšom finančnom riadení úradu komisárky zo strany zodpovedných zamestnancov a to napríklad pri verejnom obstarávaní či dodržiavaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V súvislosti s nárastom aktivít, agendy úradu detskej ombudsmanky kontrolóri upozorňujú na riziko nedostatočného finančného krytia pre napĺňanie kľúčových cieľov, poslania tejto inštitúcie.  

Podrobné výsledky kontroly Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Úrade komisára pre deti (pdf, 418kB)

Zdielať: