Aktuality

Čerpanie eurofondov ohrozujú v ostatnom čase individuálne zlyhania jednotlivcov

Bratislava 10. mája 2019 – NKÚ SR skontroloval koncom roka 2018 proces výziev a vyzvaní na čerpanie eurofondov v rezortoch školstva, hospodárstva, vnútra a Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Po desiatich rokoch kontroly eurofondov konštatuje, že sa zodpovedné orgány nepoučili a čerpanie finančných prostriedkov naďalej sprevádzajú nedostatky, na ktoré upozorňoval už v minulosti. V súčasnosti sú však často výsledkom individuálnych zlyhaní, nie dôsledkom chýb systému. Najvyšší kontrolný úrad zároveň upozorňuje  vládu SR, že rozhodnutia o schválení či nechválení príspevku boli vydávané s obrovským meškaním, ktoré priamo ohrozuje riadne čerpanie eurofondov na Slovensku. Aj preto považuje národná autorita pre oblasť externej kontroly vyvodzovanie osobnej zodpovednosti v jednotlivých prípadoch za nevyhnutnosť.

Aj na základe minulých kontrol NKÚ SR prijala vláda SR a aj príslušné rezorty či úrad podpredsedu vlády viaceré opatrenia ako súčasť akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie štrukturálnych fondov. Vďaka predchádzajúcim zisteniam a uplatneným odporúčaniam NKÚ konštatuje, že chyby nájdené v minulom roku už nie sú  systémové. Nezrovnalosti, ktoré zistil úrad, mali byť v prvom rade zachytené vnútorným kontrolným systémom jednotlivých subjektov.  NKÚ  preto považuje  vyvodzovanie osobnej zodpovednosti za nevyhnutnosť.

V rámci ostatnej kontrolnej akcie kontrolóri zistili, že sa opakujú identické chyby pri výbere hodnotiteľov. Rovnako aj nedostatky v rámci samotného hodnotiaceho procesu, ktorý sa nie vždy dal označiť za transparentný. Kritériá hodnotenia a výberu projektov nezohľadňovali kvalitu projektu a zásady riadneho finančného hospodárenia. Teda zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Nedostatky boli identifikované aj v administrácii projektov a základnej finančnej kontrole. Preto národná autorita pre oblasť externej kontroly odporúča riadiacim orgánom zintenzívniť kontroly práve na schvaľovací proces žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Kontrola v PPA bola zameraná na plnenie opatrení z r. 2016. Agentúra vypracovala sériu manuálov, metodík a pokynov v súlade s európskou legislatívou, zlepšila sa finančná kontrola projektov, aj kontrola na mieste. Priestor na zlepšenie však stále vidia kontrolóri v samotnom hodnotiacom procese a výbere kvalitných hodnotiteľov, u ktorých je odborné vzdelanie a prax nevyhnutnosťou. Keďže ide o oblasť s vysokým rizikom, kontrolný úrad bude agentúru i rezort pôdohospodárstva priebežne monitorovať a v prípade identifikovania nového rizika bude  kontrola vykonaná opakovane.  NKU očakáva, že ministerstvo ako riadiaci orgán bude oveľa aktívnejšie kontrolovať proces prípravy kľúčových výziev, vyhlasovaných PPA.

Najvyšší kontrolný úrad na základe svojich zistení upozorňuje tiež vládu SR, že rozhodnutia o schválení či neschválení príspevku boli zodpovednými riadiacimi, sprostredkovateľskými orgánmi vydávané s obrovským meškaním, niekedy viac ako 300 dní od ukončenia hodnotiaceho kola. Takéto výrazné meškania podľa kontrolórov priamo ohrozujú riadne čerpanie finančných príspevkov na Slovensku. Ku koncu roku 2018 výška nedočerpaných záväzkov, ktorých čerpanie musí SR vydokladovať do konca tohto roku predstavovala až 719 miliónov eur. Z pohľadu NKÚ SR je dôležité, aby orgány zodpovedné za implementáciu operačných programov prijali opatrenia na včasné kontrahovanie schválených projektov. V rámci operačných programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, vrátane Programu rozvoja vidieka, bolo celkovo vyhlásených 474 výziev a vyzvaní v sume 15,22 mld. eur, čo predstavuje 98,68 % z alokácie. Podiel kontrahovania k 31. decembru 2018 predstavoval 54,35 % (t. j. 8,40 mld. eur). A celkové čerpanie predstavovalo k 31. decembru 2018 sumu 3,35 mld. eur, čo je len 21,67 % z dostupných prostriedkov.

Kontrolovanými subjektmi v rámci kontrolnej akcie v druhej polovici roku 2018 boli: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Operačný program Ľudské zdroje – Prioritná os Vzdelávanie), Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra (Operačný program Výskum a inovácie), Ministerstvo vnútra SR (Operačný program Efektívna verejná správa) a Pôdohospodárska platobná agentúra (Program rozvoja vidieka SR 2014 až 2020).

V nadchádzajúcom období sa národní kontrolóri zamerajú na nastavenie systému kontroly realizácie schválených projektov zo strany riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, ako aj na napĺňanie kľúčových merateľných ukazovateľov.

Podrobné výsledky kontroly v záverečnej správe (pdf, 629 kB)

Čerpanie eurofondov - graf

Ďalšie zhrnutie aj v rozhovore RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/187470#963


None
None

Zdielať: