Aktuality

Bratislava nedostatočne vymáhala pohľadávky a nezveľaďovala svoj majetok

Bratislava 4. februára 2020 – Kontrolóri NKÚ SR už v minulosti odhalili neštandardné vykazovanie údajov v účtovných závierkach hlavného mesta SR Bratislavy. Kontrolou účtovníctva zistili, že mesto nevymáhalo pohľadávky, nemalo k nim potrebné doklady a v konečnom dôsledku ich nekorektným spôsobom z účtovníctva odpísalo. Celkovo išlo o sumu viac ako 60 mil. eur. Úrad zistenia odstúpi orgánom činným v trestnom konaní a navrhne tiež zmenu zákona, ktorá by zaviedla povinné prerokovávanie účtovných závierok mestským resp. obecným zastupiteľstvom. Národná autorita pre oblasť externej kontroly preverovala účtovné závierky slovenskej metropoly za obdobie rokov 2016-2018.

Viac ako polovicu z celkového objemu pohľadávok mesta tvorili v účtovníctve mesta tzv. neidentifikovateľné pohľadávky v celkovej hodnote viac ako 50 mil. eur. K týmto pohľadávkam však neexistovala žiadna dokumentácia a boli k nim vytvorené opravné položky v plnej výške, čo znamená, že o túto sumu budú príjmy mesta ochudobnené. Pohľadávky hlavného mesta, ktoré sú dôležitým a plánovaným zdrojom príjmov, môže samospráva použiť na plnenie svojich zákonných kompetencií. Za 50 mil. eur by pritom bolo možné vybudovať napríklad 50 materských škôl s kapacitou približne 60 miest alebo postaviť viac ako 800 nájomných bytov v bežnom štandarde (napr. dvojizbový byt o rozlohe cca 60m2).

Ako zanedbanie povinnosti pri správe majetku, porušenie zákona o majetku obcí, štatútu hlavného mesta ako aj vnútorných predpisov hodnotí NKÚ SR viaceré prípady premlčania nedaňových pohľadávok a ich následný odpis bez toho, aby boli vymáhané. Hlavné mesto nevyužilo všetky právne prostriedky na včasné uplatnenie svojich práv. Napr. v roku 2018 bola z majetku mesta odpísaná pohľadávka voči J & T REAL ESTATE, a. s., vo výške viac ako 1 mil. eur. Mesto ani v tomto prípade nemalo k pohľadávke relevantnú dokumentáciu. Až dodatočne mesto predložilo zmluvu z roku 2001 o odplatnom prevode akcií mestskej spoločnosti Obchodné spoločenské centrum, a. s. Okrem toho, že mesto pohľadávku nevymáhalo, odpísalo ju z účtovníctve len rozhodnutím účtovníčky na základe interného listu magistrátu, bez toho, aby to prerokovalo mestské zastupiteľstvo. O reálnom stave majetku hlavného mesta nemalo mestské zastupiteľstvo informácie, keďže primátor na jeho rokovanie nepredkladal ročnú informáciu o odpustených a odpísaných pohľadávkach.

Infografika: Pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy

Hlavné mesto okrem toho, že nevymáhalo svoje pohľadávky, pri odpise už nevymožiteľných pohľadávok postupovalo v rozpore so zákonom o majetku obcí, pretože návrhy na odpis pohľadávok neboli predkladané na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Výška odpísaných pohľadávok pritom v preverovanom období predstavovala 4,5 mil. eur. Odpisy pohľadávok hlavné mesto realizovalo ako trvalé zníženie hodnoty majetku bez presne stanovených podmienok, nastavenia procesov, schvaľovacích kompetencií a vystavenia účtovných dokladov, ktoré by boli v súlade so zákonom o účtovníctve. Ďalšie dve pohľadávky v hodnote 8,4 mil. eur boli dokonca odúčtované z majetku hlavného mesta nekorektným účtovným zápisom a bez schvaľovacieho procesu, čím došlo k porušeniu zákona o účtovníctve.

Obdobne NKÚ SR hodnotí aj proces vymáhania daňových pohľadávok. Vymáhanie bolo realizované len formou opakovaného zasielania výziev. Tým sa predlžovala premlčacia lehota, ale v konečnom dôsledku to neovplyvnilo ich vymožiteľnosť a výšku reálneho príjmu. Pozitívne možno hodnotiť pilotnú prevádzku elektronických daňových exekúcií na vymáhanie nedoplatkov na daniach, v rámci ktorých bude možné v reálnom čase zablokovať účty dlžníkov a exekvovať nedoplatky. Očakáva sa od toho zefektívnenie vymáhania daňových nedoplatkov a zníženie nákladov.

Hlavné mesto si neplnilo jednu zo základných zákonných povinností, ktorou je povinnosť svoj majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Národná autorita pre oblasť externej kontroly poukázala na to, že finančné zdroje potrebné na plnenie úloh hlavného mesta je potrebné hľadať aj vo vlastných rezervách. Správne nastavenie fungovania kontrolných mechanizmov, vnútorných predpisov, dôsledné plnenie povinností kompetentnými zamestnancami, zefektívnenie systému riadenia práce s pohľadávkami a s tým súvisiace včasné uplatňovanie svojich práv tomu môže výrazne napomôcť. NKÚ SR bude vláde resp. parlamentu tiež odporúčať zmenu legislatívy tak, aby boli účtovné závierky prerokované mestským resp. obecným zastupiteľstvom a poslanci tak mali podrobné informácie o stave majetku samosprávy.

 

Podrobné výsledky kontrolnej akcie sú v Záverečnej správe (pdf, 1,14MB)

 

None

Zdielať: